Metropoliit Eugeni. Foto: orthodox.ee

Siseministeeriumi esindaja ütles, et Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) pea, metropoliit Eugeni elamisloa tühistamist ei saa välistada ning andis mõista, et see seatakse sõltuvusse tema positsioonist Vene agressiooni suhtes Ukrainas. Kriitikud peavad selliseid ähvardusi aga õigusriigile ebakohasteks ja põhiseaduse alusväärtustega vastuolus olevateks.

"Kui elamisloa tühistamiseks on õiguslikud alused olemas ja see osutub vajalikuks, siis on võimalik seda tühistada igal ajal, sõltumata loa omaniku viibimiskohast," ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au teisipäeval, viidates sellele, et metropoliit Eugeni viibib praegu Venemaal.

Eesti võimud soovivad Eugenilt avalikku seisukohavõttu Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilli sõnade suhtes, milles Vene õigeusu kiriku pea õigustas Venemaa agressiooni Ukrainas, vahendab ERR.

Metropoliit Eugeni kutsuti selleks eelmisel nädalal siseministeeriumi kohtumisele asekantsler Raivo Küüdiga, kuid kuna ta ei viibinud sel ajal Eestis, käisid tema esindajatena ministeeriumis vikaarpiiskop Sergi ja ülempreester Juvenalius.

"Soovime Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kui organisatsiooni ja selle juhi seisukohta patriarh Kirilli pühapäeval, 25. septembril toimunud väljaütlemiste kohta. Samuti rõhutasime vajadust, et MPEÕK selgitaks ja kommunikeeriks Eestis avalikult enda seisukohti Kirilli sõnavõtu osas," ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja teisipäeval.

Patriarh Kirill ütles 25. septembril, et Vene sõdurid täidavad Ukraina vastu sõdides nii oma kutsumust kui ka kohust isamaa ja ühiskonna ees, mistõttu nende tegevus on võrreldav enda ohvriks toomisega ning näitab ka ustavaks jäämist antud tõotustele. Kirilli sõnul saavad hukkunud Venemaa sõdurid andeks absoluutselt kõik patud.

Au ütles, et 28. septembril andis asekantsler Küüt MPEÕKi esindajatele selgelt mõista, et patriarh Kirilli sõnavõttu saab käsitleda selge mõjutustegevusena ja Vene Föderatsiooni agressiooni õigustusena Ukrainas.

"Eestis selline mõjutustegevus lubatud ei ole ja kirik peab tagama oma usklikkonnale mõjutusvaba jumalateenistuse. Lisaks ei tohi kiriku ja kirikupea seisukohad olla tõlgendatavad sellise mõjutustegevusena. Kui selline mõjutustegevus aset leiab, siis kohaldatakse teo iseloomule ja selle toimepanija motiividele vastavaid sanktsioone," hoiatas Au.

Eesti Kirikute Nõukogu president ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma nimetab Venemaa usujuhi pöördumist vägivallatsemise õigustamiseks.

"See annab justkui lubaduse teha kõike, mida iganes soovitakse, ka vägivallatseda, sest need patud kustutatakse. Tõsi, need kustutatakse ainult siis, kui surrakse ohvrina võitlusväljal. Aga see sarnaneb natuke 1. ristisõja väljakuulutamisele paavst Urbanus II sõnumiga," ütles Viilma.

Au selgitas, et elamisloa tühistamine toimub välismaalaste seaduse (VMS) paragrahvi 135 üldaluste olemasolul. "Iga elamisloa alusel Eestis viibija peab täitma talle välismaalaste seaduses sellele elamisloa liigile seadusega pandud tingimusi, näiteks VMS paragrahv 124. Kui tingimuste mittetäitmine või alustele mittevastamine on tõendatud, siis saab selle tühistada," ütles siseministeeriumi esindaja.

Välismaalaste seaduse paragrahvi 135 kohaselt tunnistatakse tähtajaline elamisluba kehtetuks, kui välismaalase tegevus kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. Sama seaduse paragrahvi 124 teise lõike punkt neljas öeldakse, et tähtajalise elamisloa andmisest keeldutakse, kui välismaalane on õhutanud või õhutab või on põhjendatud alus arvata, et ta on õhutanud või õhutab või võib õhutada rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda.

Siseministeeriumi osakonnajuhataja ütles, et MPEÕKi esindajatelt saadud info kohaselt viibib metropoliit Eugeni tervislikel põhjustel Venemaal ja ilmselt kestab tema seal viibimine seni, kuni tervis on taas korras.

Veiko Vihuri: õigusriigiga ei ole siin mitte midagi pistmist

"Esiteks, MPEÕK ei ole ju mitte milleski jaganud "patriarh Kirilli sõjaseisukohti". Teiseks, kui Eesti Vabariik hakkab MPEÕK-d sundlõpetama – nagu soovivad Isamaa rahvuslased jt – leiab aset ülekohus, mis seab kahtluse alla Eesti riigi moraalse eksistentsi. Juba sellise võimalusega varjatult ähvardamine on õigusriigile täiesti ebakohane ja karjuvas vastuolus põhiseaduse alusväärtustega," kritiseerib siseministeeriumi ähvardust sotsiaalmeedias EELK vaimulik ja veebiväljaande "Meie Kirik" peatoimetaja Veiko Vihuri.

"Ah et siseministeerium "ei välista" metropoliit Eugeni elamisloa tühistamist? Aluseks olla välismaalaste seaduse § 135 ja 124 – kui välismaalane kujutab ohtu avalikule korrale ja julgeolekule või kui välismaalane on õhutanud või õhutab või on põhjendatud alus arvata, et ta on õhutanud või õhutab või võib õhutada rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist või vägivalda," selgitab ta ühes teises kommentaaris.

"Ma ei tea, et metropoliit Eugeni oleks midagi sellist teinud," kirjutab Vihuri. "Küll on näha, kuidas riigivõimu teostatakse Eestis täielikule suvale toetudes. Kord antakse paragrahvidele täiesti suvaline tähendus, kord eiratakse täiesti selget sõnastust." Tema sõnul ei ole siin õigusriigiga mitte midagi pistmist.

"Kui nüüd küsida, kes või mis kujutab endast tegelikku ohtu avalikule korrale või põhiseaduslikule korrale, siis kahtlemata on selleks süva- ja suvariik – see on riigi valitsemine teatud struktuuride poolt viisil, mis eirab põhiseaduse ja kogu õiguskorra aluseks olevaid väärtusi ja põhimõtteid. Seda seadusetust – tegelikult riigireetmist – on võimalik varjata russofoobiaga, sest "vene kirik" ei ole eestlaste seas üleliia populaarne," on Vihuri veendunud. 

"Täpselt samamoodi sai koroonaapartheidi õigustada "rahvatervise kaitsmise vajadusega" ning suur osa kodanikke lausa nõudis kaaskodanike kiusamist ja diskrimineerimist." 

Vihuri hinnangul on see, mis Eesti riigis toimub, "jälk ja ülekohtune".

Enn Auksmann: Eesti on õigusriik, kus ei tohiks lähtuda küüditajamentaliteedist ja omakohtust

"Eesti on õigusriik – vähemalt peaks oma põhiseaduse järgi olema. See tähendab, et ka nende suhtes, kes on meile ebameeldivad või koguni (väidetavalt) vaenulikud, tuleb lähtuda õigusriigile kohastest põhimõtteist, mitte küüditajamentaliteedist ja NKVD-likust omakohtust," leiab sotsiaalmeedias antud teemat kommenteerides EELK Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann. Ühtlasi palub ta tuua konkreetseid näiteid õigusrikkumistest mõne MPEÕKi juhi poolt.

Siseminister: ei ole tuvastatud otsest sõda õigustavat tegevust selle kiriku poolt

"See on tõsine probleem, kui kirik võtab sõda pooldavaid seisukohti. Mis puudutab Vene õigeusu kirikut Eestis, mis allub Moskva patriarhaadile, siis me jälgime väga pingsalt seda, mida seal kirikus tehakse ja mida öeldakse. Seni minule teadaolevalt pole tuvastatud mingisuguseid otseseid üleskutseid ja otsest sõda õigustavat tegevust selle kiriku poolt," kinnitas sotsist siseminister Lauri Läänemets.

Kui peaks juhtuma, et Eestis paikneva õigeusu kiriku pea teeb sõda toetavaid avaldusi, tuleks Läänemetsa sõnul aga otsustavalt reageerida.

"Siis meil on võimalik võtta kasutusele tema elamisluba puudutavad meetmed. Eesti on väga selgelt välja öelnud, et Ukraina sõja õigustamine ja üleskutsed minna Ukraina vastu sõtta on see, mida Eesti ei tolereeri. Kõik, kes sellega tegelevad, peavad Eestiski vastutust kandma," ütles Läänemets.

Siseminister ootab ühtlasi metropoliidilt selget eemaldumist patriarh Kirilli sõnumist: "Meie ootus on, et siinne metropoliit ütleks selgelt, et tema distantseerub nendest väljaütlemistest ja et Vene õigeusu kirik, mis Eestis Moskvale allub, selliste tegemistega kaasa ei lähe."

Piiskop Sergi: Eesti Õigeusu Kirik palvetab sõjaohvrite eest, kuid ei anna radikaalseid hinnanguid vaenupoolte tegevusele

"Kohtumisel [Raivo Küüdiga] sai samuti mainitud, et aktiivne arvamustevahetus meediaruumis teravate teemade ümber ei vähenda meie arvates pinget ühiskonnas, vaid pigem suurendab vastastikust vastuseisu ja vihkamist, tuues sellega konfliktitsooni ka Eesti pinnale," selgitas vikaarpiiskop Sergi pärast kohtumist asekantsler Küüdiga.

"Eesti Õigeusu Kirik valutab südant ja palvetab kõigi sõjalisse konflikti tõmmatud inimeste eest, kes elavad üle kohutavaid kannatusi, kuid ei anna mingeid radikaalseid hinnanguid vaenupoolte tegevusele, lootuses säilitada üks oma olulistest ülesannetest – olla lepitav ja ühendav, et kõik õigeusu kristlased, kes käivad meie kirikutes, olenemata nende rahvusest, poliitilistest vaadetest jne., võiksid neis kirikutes palvetada ja jumalateenistustes osalemise kaudu saada vaimulikku toetust, tuge ja tröösti," ütles ta.

Metropoliit Eugeni kirjutas aga juba augustis, et ollakse tunnistajateks Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vastastele rünnakutele massiteabevahendites ning lisas, et õigeusu kristlastena võtavad nad seda vastu kui katsumust, millel Issand on lasknud nende peale tulla.

Kaja Kallas: me ei ole veel arutanud, kas selle kirikuga Eestis midagi teha

Peaminister Kaja Kallas ütles Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et Venemaa on alati kasutanud kirikut ja usku oma imperialistlike eesmärkide täitmiseks, aga valitsuses ei ole seda teemat veel arutatud.

"Me ei ole seda hetkel selliselt arutanud, kas selle kirikuga midagi Eestis otseselt teha, aga selge on see, et meil on vastu võetud seadus, mis keelab agressioonikuritegude õigustamise, kõikvõimaliku sümboolika kasutamise ja näeb ette selle eest karistuse," rääkis ta.

Toimetas Martin Vaher