Ekraanitõmmis 11. jaanuaril 2017 "Pealtnägija" poolt tehtud järjekordsest homopropagandistlikust loost. Väikese poisi adopteerinud homoseksuaalid räägivad neile võttegrupiga Islandile külla sõitnud "Pealtnägija" meeskonnale endist sentimentaalselt kui "kahest isast".

Alatasa homosuhetele "positiivset kommunikatsiooni" pakkuv Eesti Rahvusringhääling eirab süstemaatiliselt oma seadusest tulenevat kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, tegutsedes nõnda vasakliberaalse meelsusmeediana, kirjutab Varro Vooglaid.

Täna Objektiivis avaldatud meediakommentaar "ERR teeb homosuhetele "positiivset kommunikatsiooni"" juhib taas kord tähelepanu sellele, kuidas Eesti Rahvusringhääling (ERR) kasutab järjepidevalt maksumaksjate raha homopropagandaks.

Selle uudise kontekstis on paslik meenutada, et tegelikult kohustab ERRi seadus rahvusringhäälingut väärtustama perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Täpsemalt ütleb ERRi seaduse paragrahv 4 punkt 7 nii:

"Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit."

Juba 2014. aasta septembris küsisin ma SAPTKi nimel ERRi juhatuse esimehelt Margus Allikmaalt ja ERRi ajakirjanduseetika nõunikult Tarmu Tammerkilt pärast järjekordset homopromo episoodi rahvusringhäälingus, kuidas ERR üleüldse määratleb perekonda selleks, et täita oma kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Täpsemalt oli minu küsimus sõnastatud nõnda:

"Kas ERR-i nõukogu või juhatus on kujundanud välja omapoolse nägemuse perekonnast, mida püütakse väärtustada? Ilmselge on see, et mingil mõtestatud moel ei saa liikuda eesmärgi poole väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, kui puudub arusaam sellest, mida perekond üldse tähendab. Õigekeelsussõnaraamatu kohaselt on perekond abielupaar koos järglastega – ehk teisisõnu baseerub perekond mehe ja naise ühendusel. Kas ERR selle määratlusega ei nõustu ja kui ei, siis kuidas ERR üleüldse perekonda määratleb ning millisel moel seda leibkonnast eristatakse?"

Ootuspäraselt jätsid ERRi juhid küsimusele vastamata. Juhtkonnalt ei laekunud üldse mingit vastust ning ka Tarmu Tammerk hoidus sisulise vastuse andmisest, õigustades siiski ERRi poolset homopropagandat väitega, et ERR lihtsalt avab tahke "sellest, kuidas perekonna mõiste muutub." Tema sõnul ei ole perekond ega perekonnal põhinev ühiskonnamudel üheselt sisustatud mõiste ning "ühiskonnas toimuvaid muudatusi ja uusi ebatraditsioonilisi trende avav lugu ei tähenda seda, et ERR seadust rikuks või hea ajakirjandustavaga vastuolus oleks."

Küllap leiaks ERR oma käitumise õigustamiseks veelgi põhjendusi. Aga olgem ausad: isegi, kui perekonnal põhinev ühiskonnamudel ei ole üheselt mõistetav mõiste, siis peaks ERRil ilmselgelt olema sellest mõistest mingi konkreetne ja ühtne nägemus, et saaks üldse rääkida ERRi poolse kohustuse täitmisest seista perekonnal põhineva ühiskonnamudeli väärtustamise eest.

Niisiis, kuigi terve mõistuse pinnalt ei ole sugugi raske aru saada, mida perekond tähendab – sellele viitab väga selgelt ka õigekeelsussõnaraamat, rääkides perekonnast kui mehe ja naise ühendusel rajanevast liidust –, puudub ERRis tegelikult vastav arusaam. Või õigemini on tervel mõistusel rajanev arusaam kõrvale heidetud, et teha ruumi uue, seksuaalrevolutsiooni aluseks oleva ideoloogia kehtestamiseks ja ühiskonnale pealesurumiseks ning loomuseaduslike ühiskondlike normide õõnestamiseks. Seetõttu ei ole ka mõtet oodata, et ERR võiks reaalselt täita oma kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit, kuna nad lihtsalt ei taha leppida teadmisega, et perekond on mehe ja naise ühendusel baseeruv institutsioon.

Igasugused jutud ERRist kui neutraalsest ja tasakaalustatud kvaliteetmeediumist on naeruväärselt ebaadekvaatsed või valelikud.

Eelnevat silmas pidades on igasugused jutud ERRist kui neutraalsest ja tasakaalustatud kvaliteetmeediumist naeruväärselt ebaadekvaatsed või valelikud. Tegu on kõige ehedama näitega vasakliberaalsest meelsusmeediast ja ideoloogilise propaganda vahendist – erakordselt hästi rahastatud ja hiiglasliku aparaadiga vahendist –, mis lihtsalt püüab üha edutumalt peita oma ideoloogilisi ambitsioone neutraalsuse loori taha.

Faktiks jääb igal juhul see, et ERR rikub teadlikult ja sihilikult seadusega antud kohustust väärtustada perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit. Selle kinnituseks võib igaüks küsida esiteks seda, kui tihti on ERRi üks vaadatumaid saateid "Pealtnägija" tõstnud esile perekondlikke ja abielulisi väärtusi, ja teiseks seda, kui tihti on tehtud homoseksuaalsetele suhetele "positiivset kommunikatsiooni". Vastuste kontrast räägib iseenese eest.

Aga et ERRi poolne seaduserikkumine on n-ö poliitiliselt korrektses suunas, ei pöörata sellele mingit tähelepanu. Juhatus ja nõukogu pigistavad silma kinni ja teevad näo, et kõik on hästi. Tõsi, vasakliberaalse meelsusmeedia puhul ei ole selline käitumine üllatav.