Tom Van Grieken, Geert Wilders ja Martin Helme ID konverentsil Foto: Martin Helme

Euroopa konservatiivsete parteide esindajad leidsid 23. juunil Antwerpenis toimunud konverentsil, et Euroopa Liidu soov koondada rohkem võimu Brüsselisse on Euroopa riikidele hukutav.

Flaami rahvuskonservatiivse partei Vlaams Belang ja Euroopa Parlamendi ID saadikuterühma eestvõttel toimus 23. juunil Belgias Antwerpeni sadamalinnas Euroopa Parlamendi ID saadikurühma kuuluvate Euroopa Liidu liikmesriikide partei esimeeste ja saadikute konverents. Konverentsi lõpetuseks avaldati ühisdeklaratsioon.

Kokkusaamine toimus Antwerpeni Handelsbeursi (vana kaubabörsi) keskuses. 

Antwerpeni Handelsbeursi üritustekeskus. Foto: handelsbeursantwerpen.be

Konverentsil oli seitse esinejat. Hollandi Vabaduspartei esimehe Geert Wildersi sõnul "on koostöö küll oluline, kuid mis puutub poliitilisse otsustamisse, siis selles peavad liikmesriigid olema suveräänsed. Demokraatiale on vaja oma eneseteadvust (identiteeti), mida ei saa anda ära rahvusvahelistele organisatsioonidele."

Vlaams Belangi (Flaami huvid) juht Tom Van Grieken leidis, et "Euroopa jaoks on kõige suurem oht Euroopa Liit. Euroopa Liit on probleem, mitte lahendus. See kasutab ära iga võimaluse, et koondada rohkem võimu Euroopa Liidu kätte, aga meie oleme sellele vastu. Tõeline mitmekesisus tähendab vabasid, suveräänseid rahvusriike, kes kaitsevad oma huvisid. … Meil on probleemile [Euroopa Liit] olemas vastumürk."

Konverentsil võeti vastu Antwerpeni Deklaratsioon, milles on kokku võetud teemad, millega Identiteet ja Demokraatia (ID) Euroopa Parlamendi fraktsiooni kuuluvad parteid soovivad minna vastu 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistele.

Antwerpeni Deklaratsioonis on välja toodud kaheksa peamist teemat:

 1. Euroopa Tuleviku Konverentsi sõnastatud eesmärke tuleb eirata.
 2. Tuleb taas luua Euroopa sisene sõltumatute riikide vabatahtlik koostöövorm.
 3. Seistakse vastu Euroopa Parlamendi riikideülestele valimisnimekirjadele.
 4. Õigusriigi põhimõtete järgimise tingimuslikuse regulatsioonid tuleb ära kaotada, kuna need topivad liikmesriigid tsentraliseerimise hullusärki. 
 5. Seistakse vastu EL armeele.
 6. Euroopal on piirid, mille sees peab Euroopa kodanikke kaitsma.
 7. Euroopa riikide koostöö peab toimuma viisil, kus kõigi õigused on kaitstud.
 8. Kutsutakse koostööle kõiki rahvuslikke ja konservatiivseid jõude, et minna vastu 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimistele.

Euroopa Liidu konservatiivide kokkusaamisel osales ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juht Martin Helme, kes kirjutab oma sotsiaalmeedia lehel: 

Sel ajal, kui kodumaal paraadi peeti ja jaanitulest üle hüpati, oli mul kaks töist päeva Belgias Antwerpenis. Euroopa rahvuslike ja konservatiivsete erakondade ehk ID partei koosolekul tehti kokkuvõtteid Prantsuse valimistest, vahetati oskusteavet globalistidega võitlemisest ja arutati plaane järgmiste europarlamendi valimiste osas.

Martin Helme postituses on ära toodud ka Antwerpeni deklaratsiooni eestikeelne tõlge.

Antwerpeni deklaratsioon

23.06.2022

Euroopa seisab ilma mingi kahtluseta ristteel. Antwerpeni deklaratsiooniga soovib Euroopa Parlamendi poliitgrupp Identiteet ja Demokraatia (ID) rõhutada rahvusliku suveräänsuse kontseptsiooni väärtust ja ülimuslikkust.

Alates Brexitist on Euroopa Liidu liikmesriikide koostööd iseloomustanud peamiselt ja paradoksaalselt kiire ja laiaulatuslik tsentraliseerimine ning liikmesriike asendava unitaarriigi loomine. Oma suuna kiirendamiseks kasutab EL ära iga kriisi. Nii tehti koroonakriisiga ja paistab, et ka sõjaga Ukrainas.

Euroopa tulevikukonverents (Conference on the Future of Europe) oli lihtsalt üks uhke etendus, mida ID algusest peale pelgas. Konverents, mis oli algselt mõeldud 2019. aastal kokku pandud Euroopa Komisjoni puuduliku demokraatia kompenseerimiseks, kujunes täielikuks läbikukkumiseks. Osalema valiti vaid paarsada inimest ning kõiki kohtumisi manipuleeriti ja suunati ettepanekute poole, mis põhimõtteliselt kopeerisid EL-i kõige äärmuslikumaid föderaalriigi loomise plaane. Näiteks asjaolu, et konverentsil tehtud ettepanekud migratsiooni osas sisuliselt peegeldavad, osaliselt aga lausa kordavad, Euroopa Komisjoni 2021. aasta rändepakti punkte, viitab selgelt, et konverentsi tulemused olid juba ette paika pandud.

Konverents andis Euroopa Parlamendi pahempoolsete progressiusklike ja roheliste enamusele võimaluse pidada neid ettepanekuid edasise Euroopa koostöö ainsaks ning ümberlükkamatuks aluseks. Ettepanekud näevad ette – nagu ka mitmed teised plaanid – üleeuroopalisi valimisnimekirju, ühtset Euroopa armeed ja liikmesriikide vabaduste kaotamist.

ID ei nõustu selle nõndanimetatud "konverentsi" tulemustega ja keskendub ka edaspidi ainult niisugusele Euroopa Liidu koostööle, milles kõigil liikmesriikidel ja rahvastel on alles nende õigused. Rõhuasetus peaks olema liikmesriikide võimu taastamisel. Ühtlasi on Euroopa Liit asunud võitlusse omaenda liikmesriikidega, kasutades selleks uuskeelsete "õigusriigi põhimõtete" rõhutamist ja tingimuslikkuse mehhanismi, millega hoitakse kinni Euroopa Liidu toetusfondide raha liikmesriikidele, kes väidetavalt kalduvad kõrvale eelpool nimetatud unitaarriigi põhimõttest. Euroopa Liidu koostöö tasandil saab demokraatia tugineda ainult üheselt ja selgelt vabade rahvaste nõusolekule. Just rahvused peavad olema Euroopa Liidu koostöö keskmeks ja neid ei tohi käsitleda abstraktsete – peamiselt õiguslike – põhimõtete teatud tõlgendamise kõrvalprobleemina.

ID leiab ühtlasi, et Euroopa Liidu avatud piiride poliitika on muutumas üha äärmuslikumaks. Euroopa Komisjoni hiljutine uus partnerlusprogramm Põhja-Aafrika, aga ka kaugemate riikide talentidele demonstreerib taas EL-i kinnismõtet kõige suhtes, mis aitab kaasa massiimmigratsiooni soodustamisele. See aga ei ole mitte ainult vastuolus enamuse tahtega, vaid ka subsidiaarsuse põhimõttega.

ID lükkab tagasi kõik ettepanekud nõrgendada rangel välispiiride kontrollil põhinevat rändepoliitikat ja mõistab hukka illegaalsete migrantide sissevoolamise, kes ohustavad tööturgu ja soodustavad sotsiaalseid konflikte. Samuti on ID täielikult vastu rändepropaganda narratiivile, mille eesmärk on veenda avalikkust massiimmigratsioonist saadava majandusliku kasu osas, arvestamata rändega seotud sotsiaalkulutusi ja turvalisuse kadu.

ID tunneb sügavat kahetsust Euroopas toimuva sõja pärast, mis sai alguse Venemaa Föderatsioon sissetungist Ukrainasse – riiki, millel on täielik õigus omaenda suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Paraku pelgab ID, et Euroopa Liit kasutab ka seda kriisi ära oma võimu laiendamiseks, eelkõige oma ideede läbisurumiseks, mis puudutavad näiteks Euroopa armee loomist tsentraliseeritud Euroopa Liidu osana. Häbematult lükkab Euroopa Liit Ukraina sõja kaela ka iseenda ebaõnnestumised, näiteks eurotsooni võlamajandusest põhjustatud inflatsiooni.

ID teeb jätkuvalt selget vahet Euroopal ja Euroopa Liidul. Euroopa Liit ja selle praegune strateegia on üha enam muutumas Euroopa kui kontinendi ja erinevate rahvuste rahvuslikust identiteedist koosneva ajaloolise kultuuri antiteesiks.

Seetõttu peavad ID praegused liikmed täna, 23. juunil 2022, oluliseks järgmist kaheksat põhimõtet.

Identiteet ja Demokraatia:

 • ei pea ennast ühelgi moel seotuks nn Euroopa tuleviku konverentsi tulemustega ega sellest lähtuva tsentraliseerimispoliitikaga;
 • ei ole nõus rahvusüleste valimisnimekirjade sisseviimisega ega valimisseaduste ühtsustamisega;
 • kinnitab veel kord, et Euroopa koostöö peab lähtuma vabaduse ja vabatahtlikkuse põhimõttest ning seda ei ole võimalik asendada nn kvalifitseeritud enamuse printsiibiga;
 • ei ole nõus nn tingimuslikkuse mehhanismiga, mille eesmärk on sundida liikmesriike tingimusteta järgima tsentraliseeritud EL-i strateegiat;
 • ei ole nõus nn Euroopa armee loomisega;
 • on vastu viisile, kuidas Euroopa Liit hägustab järjest enam Euroopa piire rände õigustamiseks, selle asemel, et lähtuda Euroopa geograafilistest piiridest ja tagada omaenda kodanikele kaitse ning turvatunne;
 • pühendub jätkuvalt vaid sellisele Euroopa koostööle, milles liikmesriikidel ja rahvastel on alles nende õigused; rõhk peaks siin olema liikmesriikide võimu taastamisel;
 • kutsub 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimiste eel kõiki patriootlikke ja/või konservatiivseid jõude koostööle.

(Deklaratsiooni lõpp)

Identiteeti ja Demokraatia Euroopa Parlamendi fraktsiooni kuuluvad kümne liikmesriigi konservatiivsed parteid. 

Toimetas Karol Kallas