Poola LGBT-rahvas protesteerimas 03.03.2020. Euroopa Kohtu otsusega peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid tunnistama teises liikemsriigis sõlmitud samasooliste abielusid ja seda sõltumata riigis kehtivatest seadustest. Foto: Scanpix

Euroopa Parlamendi liberaale koondav saadikutegrupp Uuenev Euroopa käivitas 3. märtsil Renew4Equality nime kandva kampaania, mille eesmärgiks on senisest jõulisem LGBTI+ inimeste õiguste kaitsmine Euroopas.

Varem ALDE nime kandnud europarlamendi saadikutefraktsiooni, kuhu kuuluvad ka Eesti Kesk- ja Reformierakonna saadikud, arust valitseb Euroopas pead tõstva homofoobia kliima ja Uuenev Euroopa (Renew Europe) seisab kindlalt võrdsete õiguste eest.

Kuna võrdseid õiguseid ei ole või neid ei ole piisavalt, töötasid Uueneva Euroopa europarlamendi saadikud välja LGBTI+ (lesbid, geid, biseksuaalid, transsoolised, interseksuaalid jne)  õiguste kümme käsku ja andsid need üle Euroopa võrdsuse komissarile Helena Dallile.

Käskude üleandmisega koos esitati nõudmised, et Euroopa Komisjon võtaks vastu veelgi rohkem LGBTI+ inimeste võrdseid võimalusi kaitsvaid seaduseid ja et Euroopa Liit üritaks selliseid reegleid peale sundida ka liidu välistele riikidele.

Uueneva Euroopa nägemuses kutsutakse üles kaitsma kõiki LGBTI+ inimõigusi, milleks tuleb vastu võtta Euroopa LGBTI+ strateegia. Saadikuterühmituse arust tuleb kiirkorras rakendada horisontaalse võrdse kohtlemise direktiiv, laiendada terves Euroopa Liidus vikerkaareperekondade õiguseid, kaitse alla tuleb võtta LGBTI+ asüülitaotlejad ja senisest palju jõulisemalt peab võitlema “homofoobia” ning “vihakõnega”.

Kuigi suuremas osas Euroopa Liidu riikides on diskrimineerimine seadusega keelatud, pole selliseid seadusi Uueneva Euroopa arust siiski piisava innukusega rakendatud, mis jätab LGBTI+ inimesed nende igapäevaelus vihakuritegude ja diskrimineerimise küüsi. Europarlamendi liberaalid soovivad viidatud direktiivi kehtestamisega laiendada LGBTI+ inimeste õigusi.

Europarlamendi saadik ja parlamendi LGBTI töörühma asepresidendi Sophie in ‘t Veldi sõnul “ei ole Uueneva Euroopa jaoks põhilised inimõigused teisejärguline teema. LGBTI+ õigused on osa terviklikust väärtustekogumist, mida me kaitseme. See on osa meie Euroopa kogukonna väärtuste visioonist. Meie kümne käsuga on Uuenev Euroopa kehtestanud endale käesoleva parlamendiperioodi jaoks kindla programmi.”

“Täna seisame me Euroopas silmitsi murettekitava LGBTI õiguste piiramisega. Euroopa Liit peab neile vastama põhimõttekindlalt, et kogu Euroopas oleks tagatud võrdsed õigused ja kedagi ei diskrimineeritaks ega vihataks nende soo, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ning sookarakteristikute tõttu. Uuenev Euroopa on valmis sellise programmi elluviimist juhtima,” tõdes europarlamendi saadik ja FEMM (naiste õiguste) komitee liikme Irène Tollereti.

LGBTI õiguste kümme käsku

Me võitleme LGBTI inimeste võrdsete võimaluste eest Euroopa Liidus ja selle piiride taga:

  1. LGBTI inimõiguseid kaitstakse läbi Euroopa Komisjoni Euroopa LGBTI strateegia, milles on strateegia rakendamiseks kehtestatud selged ja mõõdetavad nõudmised ning mis lähtub intersektsionaalsest vaatepunktist. Strateegia peab tagama, et Komisjon jälgib tähelepanelikult LGBTI strateegia ellurakendamist liikmesriikides ja selle strateegia järgi tuleb kujundada Euroopa Liidu sise- ning välispoliitiline tegevus.
  2. Jõuliselt tuleb võidelda LGBTI-foobia ja vihakõnega, sealhulgas ka siis, kui seda teevad Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused. Euroopa Liidu Raamotsus 2018/913/JHA [rassismi ja ksenofoobia karistamine] tuleb ümber teha ja sellesse kirjutada sisse karistused viha eest soo, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi ja sooliste karakteristikute vastu.
  3. Tegutseda tuleb horisontaalse võrdse kohtlemise direktiivi vastuvõtmise nimel ja et selles oleks jõuliselt määratletud LGBTI inimeste võrdse kohtlemise põhimõtted.
  4. Komisjon peab tagama kõikjal Euroopa Liidus vikerkaareperekondade õigused, sealhulgas lähtudes Euroopa Kohtu Comani otsusest, õigusest vabale liikumisele ja kõigil vikerkaareperedel peavad olema kõigis liikmesriikides ühesugused õigused. [Nn Comani otsus: ühes EL-i riigis sõlmitud samasooliste abielu kehtib kõigis EL-i riikides, sellel on tavalise abieluga võrdsed õigused ja seda sõltumata riikide endi seadusest.]
  5. LGBTI õiguseid peab arvesse võtma kõigil Euroopa Liidu vaatlusmissioonidel, mis puudutavad demokraatiat, õigusriiki ja põhiõiguseid. Seda peab tegema nii Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 kontekstis kui arvestama seda Komisjoni igaaastases Õigusriigi raportis. [Artikkel 7: Liikmesriike võib karistada nende õiguste piiramisega.]
  6. Euroopa Liit peab tagama, et see on LGBTI asüülitaotlejatele turvaline varjupaik ja võtab sellised asüülitaotlejad soojalt vastu. LGBTI asüülitaotejate tarbeks tuleb kehtestada eraldi asüüliprotseduurid, mis arvestavad nende eriolukorra ja väljakutsetega.
  7. Euroopa välissuhtlus peab kolmandate riikide suhtes olema tingimuslik, see peab kogu maailmas arvestama LGBTI õigustega ja riigid peavad täiel rinnal ellu viima Euroopa Liidu Välisteenistuse LGBTI suuniseid.
  8. Rohkem Euroopa Liidu raha tuleb suunata teadlikkuse tõstmisesse LGBTI õiguste osas ja nende kaitsmisesse. LGBTI inimeste diskrimineerimist ja vihakõne peab ära hoidma ilmavõrgu- ja tavaliste haridus- (sealhulgas seksihariduse), spordi- ning kodanikuühiskonna algatuste kaudu.
  9. Renew4Equality osaleb Euroopa Liidu institutsioonide esindajatena kõigil Euroopa ja Euroopast väljaspool toimuvatel Pride marssidel, kus peavad osalema nii komissarid kui Euroopa Parlamendi saadikud.
  10. Uueneva Euroopa esindajad teevad koostööd iga tasandi poliitiliste parteide ja nende esindajatega maailma nimel, kus LGBTI inimesed on võrdsed, vabad ning elavad turvaliselt.

Uuenevasse Euroopasse kuulub Europarlamendi 705-st saadikust 98 liikmesriikide esindajat. Eestist kuuluvad Uuenevasse Euroopasse reformierakondlased Andrus Ansip ja Urmas Paet ning Keskerakondlane Yana Toom.

Toimetas Karol Kallas