"Kahjulike soostereotüüpide" ümberpööramine. Foto: bigstockphoto.com

30. aprillil 2024 leiab Tallinna Õpetajate Majas aset seminar soostereotüüpide vältimisest õpikutes. Projekti eesmärgiks on uurida, kuidas kajastuvad soostereotüübid meie laste õpikutes ning selle põhjal töötada välja suunised õpikute koostajatele, et vältida edaspidi "kahjulike soostereotüüpide" sattumist õppematerjalidesse.

Seminar on projekti "Soostereotüüpideta haridus = võrdsemad ja avaramad võimalused noortele" lõpuüritus. Projekti toetab Aktiivsete Kodanike Fond. Fondi doonorriikideks on Norra, Island ja Liechtenstein, Eestis koordineerib fondi programme Avatud Eesti Fond ning seda viisid läbi Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT), Tallinna Ülikool, Eesti Kirjastajate Liit ning Eesti Haridusfoorum (EHF).

Pressiteates selgitab projekti korraldaja ENUT, et selle eesmärgiks oli uurida, kuidas kajastuvad soostereotüübid meie laste õpikutes ning sellest tulenevalt välja töötada konkreetsed suunised õpikute koostajatele ning kirjastajatele, millele peaks tähelepanu pöörama, et vältida "kahjulikke soostereotüüpe õppematerjalides".

Soolise võrdõiguslikkuse "ekspert" ja uurija Ülle-Marike Papp selgitab üritust tutvustavas teates, et kuigi kõik stereotüübid ei ole valed ega kahjulikud, tuleks tähelepanu tuleks pöörata soostereotüüpidele, mis kujutavad naisi ja mehi üheülbaliselt ning tänapäevastele tegelikele rollidele mittevastavalt.

"Kuigi Eesti haridussüsteem ei kasvata enam ammu poisse koduvälise ja tüdrukuid koduse töö jaoks, võivad Eesti õpikute tekstid ja illustratsioonid ikkagi neid rolle kinnistada. Meie ülesanne on nendele siiani püsivatele eelarvamustele tähelepanu juhtida ning anda suuniseid, kuidas neid vältida," lisab ta.

ENUT-i juhatuse liige Reet Laja kirjutab, et kogu maailm, sealhulgas ka Eesti tööturg, on kiires muutumises, mistõttu vajame endisest enam paindlikku tööjõudu.

"Sisendades lastele maast-madalast, et näiteks poistele sobivad ühed ametid ning tüdrukutele teised suurendame naiste ja meeste ebavõrdust tööturul, põlistame palgalõhet ning jääme tulevikus ilma andekatest inimestest, kes ühiskonna eelarvamuste sunnil ei läinud õppima mitte endale meelepärast ametit, vaid seda mida neile arvatakse sobivat. Kaotab nii riik, ühiskond kui ka inimene, kes pole oma erialavalikus õnnelik," on ta veendunud.

Seminari kavaga on võimalik tutvuda ENUT-i kodulehel.

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse sõnul on nende organisatsiooni näol tegemist 1997. aastal loodud vabaühendusega, "mille laiemaks eesmärgiks on parendada arusaamu inimõigustest ja aidata kaasa demokraatia arengule, ärgitades meeste ja naiste koostööd kõigis eluvaldkondades ning õhutades sugupooltevahelist võrdsust".

Toimetas Martin Vaher