Foto: Piqsels

Mis on tervis? Mitu sugu on inimestel? Terviseamet kinnitas Objektiivile, et sellised küsimused ei kuulu ameti vastutusalasse ja soovitas pöörduda sotsiaalministeeriumi poole.

Objektiiv küsis käesoleva aasta 10. juulil Terviseametilt, kuidas asutus suhtub inimeste soomuutmisesse, mitu sugu inimestel on ja kas inimeste soo muutmine on terviseküsimus.

Objektiivi küsimused nii Terviseametile kui kogu Eesti rahvatervisetööstusele on koos selgitustega järgmised:  

Küsimused Terviseameti valdkonda kuuluva tervise,
ravi, teaduse, seksuaalvähemuste, inimeste soomuutmise ja põhiseaduse kohta

Minu nimi on Karol Kallas ja ma pöördun teie poole arvamus- ning uudisteportaali Objektiiv ajakirjanikuna.

Soovides, et küsimuste ulatus, valdkond ja mõte oleks võimalikult täpselt määrateldud, lisan küsimustele lühikese sissejuhatuse.

Eestlastele ja lääneilmale on tehtud selgeks, et peale Covid-19 "normaalsust enam tagasi ei tule". Teadus on väidetavalt, mida on kinnitanud ka teie ametkonna tegevus, tänaseks selline, et senised inimõigused (artiklid 5, 7, 12, 19, 29) ja meditsiinieetika (vt eelkõige Andres Soosaare "Meditsiinieetika" õpiku tabelit) ning põhiseadus (§ 12, 18, 20, 26) enam ei kehti. 

Uus teadus ütleb samuti, et bioloogilisi sugusid on rohkem kui kaks, loodus eksib ja inimene võib sündida "väärasse kehasse" ning inimese sugu on võimalik muuta.

Uus teadus ütleb samuti, et bioloogilisi sugusid on rohkem kui kaks, loodus eksib ja inimene võib sündida "väärasse kehasse" ning inimese sugu on võimalik muuta. Nii nagu Covid-19 puhul, on antud teemas segunenud nii poliitika kui uuem teadus. 

Kaks Eesti suuremat parteid, Reformierakond ja Keskerakond, kuuluvad Euroopa Parlamendis Uuenev Euroopa fraktsiooni. Uuenev Euroopa räägib LGBTIQ+ (antud akronüüm muutub kogu aeg) seksuaalvähemustest ja sugudest, millest võib välja lugeda, et olemas on "seksuaalvähemused" nagu lesbid, geid ja biseksuaalid. 

"T" täht tähendab transseksuaale, ehk oma sugu muutnud, või ennast mingi muusoolisena identifitseerivaid inimesi. Varem tähendas transsoolisus seda, et mees sai naiseks ja naine meheks, kuid täna pole "trans" määratlus enam nii "binaarselt" kohaldatav.

"I" täht tähendab interseksuaale, kes varasema teadusliku definitsiooni järele tähendas inimesi, kelle soolised tunnused pole üheselt tuvastatavad, täna pole see enam nii selge. "Q" tähendab "seksiveidrikke" (queer – ing k veidrik, kummaline). "Q" võib samuti märkida, et inimene alles otsib oma sugu (questioning). "+" märk näitab, et seksuaalseid vähemusi ja sugusid on rohkem, kuid neid täpsemalt üles ei loeta.

Ameerika meditsiiniuudiste portaal medicalnewstoday.com kirjutab, et erinevate sugude arvu pole võimalik määrata. Meditsiiniteemade portaali healthline.com käsitluses on välja toodud 68 sooidentiteeti ja -väljendust. Ühe maailma autoriteetsema ringhäälingu BBC hinnangul on "sugusid rohkem kui 150".

Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei/Euroopa Demokraadid (EPP) fraktsiooni, kuhu kuulub Eestist Isamaa, esindaja Dolors Montserrat esitas 2021. aasta 9. septembril resolutsiooni ettepaneku "Euroopa Parlamendi resolutsioon LGBTIQ õiguste kohta ELis". Viidatud resolutsiooni ettepaneku punkt A kõlab "… LGBTIQ õigused on inimõigused", millest võib otse välja lugeda, et soo muutmine ja vähemalt 150 sugu on teadus, sest inimõigused (artikkel 27) ja Euroopa Parlament ei saa olla teaduse vastu. Ehk Isamaa arvab, et 150+ sugu on päriselt olemas ja see on teadus. 

Euroopa Parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioon leiab et "Euroopa Liit on LGBTIQ vabaduse tsoon", ehk kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on õigus oma sugu muuta ja valida on vähemalt 150 erineva soo vahel.

Eestis toetavad soo vahetamist ja teadust, et olemas on 150+ sugu, neli Eesti parlamendierakonda.

Ehk Eestis toetavad soo vahetamist ja teadust, et olemas on 150+ sugu, neli Eesti parlamendierakonda. Kuna Covid-19 piirangute ajal said Eesti inimesed teada, et vähemalt Reformi- ja Keskerakonna näol on tegu parteidega, mis "usuvad teadust", siis võib eeldada, et 150+ sugu on poliitiliselt kehtiv teaduslik konsensus.

Samuti on Euroopa Liidu institutsioonides valdav seisukoht, et soo muutmine on terviseküsimus, mille eest peab tasuma sotsiaalsüsteem, Eesti mõistes Haigekassa. Millest järeldub, et 150+ sugu, nagu kõik Covid-19 ametliku narratiiviga seonduv, on ametlik meditsiiniteadus ja soomuutmisega seonduvad protseduurid on vähem või rohkem vajalik ning vältimatu arstiabi. Soovolinik Liisa Pakosta, kes oli pikka aega tänase Isamaa juhtiv liige, kirjutas 2016. aastal: "Haigekassa kohtleb inimesi soovahetusoperatsiooni hüvitamisel ebavõrdselt". Pakosta hinnangul on "olukord, kus sünnipäraselt meessoost ja transsoolistele, juriidiliselt meessoost isikutele on kehtestatud samasisulise tervishoiuteenuse saamisel erinevad juurdepääsutingimused, on diskrimineeriv ja seega keelatud tulenevalt soolise võrdõiguslikkuse seadusest".

Inimesena ja ajakirjanikuna olen mina, Karol Kallas, segaduses, sest tänaval ma näen ainult mehi ja naisi, kuid poliitikud, teadlased, Euroopa Liit, meedia ja maailmaorganisatsioonid ütlevad meile kõigile, et sugusid on palju ja olemas on selline grupp isikuid nagu LGBTQI+ lapsed. Millisest nähtava reaalsuse ja uue teaduse lõhest on ajendatud minu küsimused.

Ps Ma teen vahet kontseptsioonidel "sotsiaalne sugu" (gender) ja "bioloogiline sugu" (sex). Seda ussipurki ma ei avanud käesolevaid küsimusi esitades sihilikult.

Küsimused teile kui Eesti juhtivale inimese tervise ja sellega seonduva teaduse haldamise ametile:

 1. Mis on tervis?
 2. Kas inimese sugu on võimalik muuta? (Võib vastata lühidalt "ei/jah".)
 3. Mis määratleb ära inimese bioloogilise soo? 
 4. Kes on naine? (Meie suurima liitlase, kaitsja ja hegemooni USA vastne ülemkohtunik Ketanji Brown Jackson näiteks ei tea seda.)
 5. Kes on mees? 
 6. Kas inimestel on ainult mees- ja naissugu, või on bioloogilisi sugusid rohkem?
 7. Kas sugu muutnud inimene, juhul kui räägitakse transnaistest, elik transmeestest, on normaalne/tavaline naine/mees, või on ta eelkõige seksuaalvähemus? 
 8. Juhul kui sugu muutnud inimene ei ole teie hinnangul normaalne naine või mees, siis kuidas antud inimest võiks täpsemalt määratelda?
 9. Kas soomuutmiseks vajalik teadus ja tehnoloogia on tänaseks piisavad, et teha mehest naine ning naisest mees? 
 10. Kui bioloogilise naisena sündinud inimene tahab saada meheks, kas selline soov liigitub vaimuhäirete kilda, või on tegemist valesse kehasse sündinud inimesega?
 11. Kas alaealine, kellel pole olnud esimest menstruatsiooni/ejakulatsiooni, või hiljem sugulist vahekorda, on võimeline otsustama, et ta on sündinud valesse kehasse?
 12. Kas vanematel on õigus lubada oma alaealisel lapsel sugu muuta?
 13. Millises vanuses peaks olema soomuutmine lubatud?
 14. Kas soomuutmise ja sellele järgneva ravi eest peaks tasuma sugu muutnud inimene või sotsiaalsüsteem?
 15. Põhiseaduse 26. paragrahvi osas, kui teie organisatsioon arvab ennast vähegi selleks suuteline olema, palun defineerida, milline on "korras tervis", mille nimel on ametnikel õigus sekkuda inimeste eraellu?
 16. Kas inimene, kes tõsimeeli väidab, et olemas on 150+ sugu, on täie mõistuse juures? 

Küsimustele võib vastata lühidalt ja loomulikult on oodatud teiepoolsed kommentaarid. 

Omalt poolt luban, et vastused avaldatakse muutmata kujul.

Heas tahtes parimat soovides,

Terviseamet vastas:

Pealkiri: Karol Kallas (Objektiiv) 10.07.2022 Küsimused Terviseameti valdkonda kuuluva tervise, ravi, teaduse, inimeste soomuutmise ja põhiseaduse kohta

Registreerimise kuupäev: 11.07.2022

Registreerimise number: 5-7/22/1908-1

Juurdepääsupiirang: Avalik

Tere!

Terviseameti tegevusvaldkonnad on kirjeldatud Terviseameti põhimääruses, millega saab tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/110092014008?leiaKehtiv

Teie esitatud küsimused ei kuulu Terviseameti vastutusalasse.

Soovitame päringuga pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole.

Lugupidamisega

Terviseamet