Foto: Alyona Shu/Bigstockphoto.com

Vanematel on õigus mitte lubada oma lastele koolis maskikandmise kohustuse pealesurumist, kirjutab kehtivale õigusele tuginedes Varro Vooglaid.

Mitmed murelikud lapsevanemad on pöördunud minu poole küsimusega, kas vanematel on õigus mitte lubada oma lastele koolis maskikandmise kohustuse pealesurumist. Kokkuvõtlikult öeldes on vastus see, et niisugune õigus on täiesti olemas ja seda võib julgelt kasutada – seda enam, et mitte vaid lühiajaliselt, vaid tervete pikkade päevade jooksul siseruumes ja keskendumist nõudva tegevuse vältel maskide kandmisega kaasnevad kahtlemata mitte ainult ebamugavused, vaid ka terviseriskid.

Vabariigi Valitsuse korraldus 282, millega maskikandmise kohustus on kehtestatud, ütleb punktis 2013: "Õppijad võivad viibida üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehoonetes, mida kasutatakse õppetegevusteks, ainult siis, kui järgitakse punktis 82 sätestatud maski kandmise nõudeid."

Korralduse punktis on aga sätestatud järgmised põhimõtted: „Avalikes siseruumides viibijad peavad kandma kaitsemaski või katma suu ja nina. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik."

Seega on korraldusele 282 tuginedes koolides maskikandmise kohustusest vabastatud esiteks alla 12-aastased lapsed ja teiseks ka 12-aastased või vanemad lapsed ja noored, kelle puhul on maski kandmine tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muudel olulistel põhjustel vastunäidustatud. 

Kuna paljud inimesed on pikemaajalise näomaski kandmise korral kogenud hingamisraskuste, peavalu või muude füüsilist või psüühilist laadi tervislike probleemide tekkimist (sh ärevus, allergilised reaktsioonid vms), siis piisab näomaski kandmisest keeldumiseks sellestki. Samas võib näomaski kandmisest keelduda ka muude oluliste põhjuste tõttu. 

Oluline on seejuures kõnealuse korralduse seletuskirjas selgesõnaliselt kirjutatu, et seda, milles võimalikud muud olulised põhjused seisnevad, ei pea keegi selgitama, kuna tegu on eriliiki (varasemas õiguslikus terminoloogias delikaatseks nimetatud) isikuandmetega: „Korralduse järgi ei pea isikud tõendama meditsiinilist näidustust või muud erivajadust, mh seda, et maski ei ole võimalik kanda, eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse isikute ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele."

Seega, kui lapsevanemad on oma laste seaduslike esindajatena seisukohal, et nende laste puhul on koolis näomaski kandmine vastunäidustatud, siis tuleks kooli saata kas füüsiliselt või digitaalselt allkirjastatuna näiteks allpool toodud vormis tehtud avaldus või anda see lapsega kooli kaasa, et ta saaks avaldust näidata õpetajale või muule isikule, kes nõuab koolis maski kandmist. 

Selle avaldusega mittearvestamine ning sellest hoolimata maskikandmise nõudmine või õiguspäraselt maski kandmisest keelduva õpilase õppetööst kõrvaldamine on selgelt ebaseaduslik. Niisugusel juhul tuleb koolilt nõuda kehtivast õigusest kinnipidamist ja hoidumist ebaseaduslike korralduste andmisest. Kui ka sellega ei arvestata, on lapsevanematel õigus vaidlustada kooli poolt antavad ebaseaduslikud korraldused halduskohtus.

AVALDUS

Tuginedes Vabariigi Valitsuse korralduse 282 punktis 82 sätestatule, palun minu lapselt, /eesnimi/ /perekonnanimi/ /isikukood/, mitte nõuda koolis maski kandmist, kuna see on tema puhul vastunäidustatud. Vastunäidustatuse põhjused on isiklikku laadi ega kuulu delikaatsete isikuandmetena avalikustamisele. Võimalike küsimuste korral palun pöörduge otse minu poole.

Lugupidamisega

/lapsevanema ees- ja perekonnanimi/
/lapsevanema isikukood/

/telefoninumber/