Päivi Räsänen Foto: paivirasanen.fi

Piirkonnakohus osutas, et riiklik süüdistaja väitis Räsäneni olevat ütelnud asju, mida kohtualune tegelikult polnud väljendanud, vahendab Soome rahvusringhäälingu uudisteportaal.

Süüdistaja väitis parlamendiliikme Päivi Räsäneni olevat esitanud homoseksuaalide kohta lauseid, mida Räsänen tegelikult polnud ütelnud. 

Helsingi piirkonnakohus vabastas kolmapäeval Räsäneni kõikidest süüdistustest. Teda süüdistati kolmes vaenu õhutamise episoodis inimeste grupi vastu. Süüdistaja taotles endisele siseministrile vähemalt 120 trahvimäära suurust karistust.

Piirkonnakohus lükkas oma otsuses ümber süüdistuses esitatud mitmed väited Räsäneni poolt öeldu kohta. Juuraõppejõudude sõnul on selline asi kohtumenetluses väga erandlik. 

Turu ülikooli kriminaalõiguse dotsent Tatu Hyttinen juhtis tähelepanu sellele, et teo kirjeldust analüüsiti erinevalt tavapärasest. "Tavaliselt esitab süüdistaja kriminaalasjade kohtus teo kirjelduse ja piirkonnakohtus vaieldakse, kas süüdistatav on selles teos süüdi, mille eest talle karistust taotletakse. Praegusel juhul on väga erandlik, et palju keskenduti sellele, kas süüdistaja teokirjeldus vastab sellele, mida Räsänen on ütelnud," kommenteeris Hyttinen.

Päivi Räsänen kommenteeris kolmapäeval pressikonverentsil, et süüdistuses esitati tema suhtes palju valesid ja mittepaikapidavaid väiteid. 

Süüdistuse esitas peaprokurör Raija Toiviainen. Kohtus esindasid süüdistust riigiprokurör Anu Mantila ja piirkonnaprokurör Maija Päivinen

Yle vaatas läbi Räsäneni algupärased avaldused, süüdistuse ja ka kohtuotsuse. Neis eristub selgelt kolm peaväidet, mida süüdistaja on tõlgendanud kas laiendatult või valesti. 

1. Ei ole väidetud "homoseksuaalsus on geneetiline mandumine"

Helsingi piirkonnakohtu poolt parandatud süüdistaja väidetest keskseimad on seotud ajakirjanik Ruben Stilleri juhitud Yle Puheen raadiosaates öeldud seisukohtadega. 

Raadiosaate vestluse osas "Mida Jeesus mõtles homoseksuaalidest?" selgitas Räsänen oma arusaama homoseksuaalsusest. 

Süüdistaja arvates väitis Räsänen, et homoseksuaalsus on "geneetiline mandumine ja geneetiline pärand, mis põhjustab haigust ja häireid". 

Päivi Räsänen ütles Yle Puheen 20. detsembri 2019 saates politsei materjalide kohaselt: 

"Esiteks, ka uusimad uuringud on osutanud, et see on võimalik nagu ka geneetiline pärand homoseksuaalsuses, kuid see on väga väike. Teiselt poolt on inimeste geenipärand aastatuhandete ja inimkonna ajaloo vältel mandunud ehk see ei pruugi olla selline nagu meid loodi…"

"Ehk ma pean silmas seda, et meile on osaks saanud kõiksuguseid asju nagu haigusi ja häireid põhjustav geneetiline mandumine, mis võib… ma nüüd ei võrdle alkoholismi ja homoseksuaalsust, kuid ütlen, et me teame, et teatud geneetilised tegurid võivad aidata kaasa alkoholismi tekkele. Et teistel on selline geneetiline pärand, et neist saavad kergemini alkohoolikud. Ja samamoodi peaksin ma võimalikuks, et kellegi geneetiline pärand…"

Siin katkestas Ruben Stiller Räsäneni. 

Piirkonnakohtu kohaselt ilmneb asitõendina esitatud saate lindistuses, et Räsänen rääkis geneetilise pärandi rollist homoseksuaalsuses ja inimese geneetilisest mandumisest üldisemalt. Ta ei ole aga esitanud süüdistuses toodud väidet. 

"Süüdistuses väidetakse, et Räsäneni kohaselt, juhul kui homoseksuaalsus on geneetiline omadus, on see geneetiline mandumine ja geneetiline pärand, mis põhjustab haigust ja häireid. Sellist väidet raadiosaates ei ilmne," juhtis kohus tähelepanu. 

Kohtuotsuses leitakse, et süüdistuses esitatud hüpoteetiline väide ei saa olla põhimõtteliselt solvav.

"Kuriteo koosseis ei ole sellega veel täidetud, justkui võiksid Räsäneni esitatud arvamustest tehtavad võimalikud järeldused olla homoseksuaale solvavad," osutas kohus.

Ka Päivi Räsänen eitas, nagu ta oleks ütelnud midagi nii, nagu süüdistaja esitas.

"Vastupidi, ma tõrjusin vestlussaate toimetaja esitatud mõttemängu homoseksuaalsusest kui geneetilisest eripärast öeldes, et uusimad uuringud on näidanud, et võimalik geneetiline pärand on homoseksuaalsuses väike," sõnas Räsänen pressikonverentsil. 

2. Ei ole väidetud, et homoseksuaalid pole "Jumala loodud"

Süüdistaja kohaselt "on Räsäneni seisukohad sellisena ja osana kogu Ruben Stilleri raadiosaate selles osas kõiki homoseksuaale solvavad".

Süüdistaja väidab, et Räsäneni religioosses mõistmises on arusaam, mille kohaselt "homoseksuaalid ei ole Jumala loodud, nagu on heteroseksuaalid". 

Selliseid väiteid kõnealuses raadiosaates ei ilmne vastupidiselt süüdistuses esitatule. 

"Piirkonnakohus leiab, et Räsäneni religioosne arusaam homoseksuaalsete tegude patususest ei tähenda sama süüdistaja väitega sellest, nagu ei olevat homoseksuaalid Jumala loodud erinevalt heteroseksuaalidest. Räsänen on ütelnud saates ka seda, et kõik on Jumala ees võrdselt patused ja tema ei taha piirata patu küsimust puhtalt seksuaalsusega," mainitakse kohtuotsuses.

Helsingi piirkonnakohus lisab, et Päivi Räsänen on saates siiski süüdistuses esitatu kohaselt väitnud, et Jumal ei loonud algselt inimesi homoseksuaalideks, vaid heteroseksuaalideks. Väide põhineb kohtu sõnul Räsäneni religioossel veendumusel. 

"Räsäneni Piiblil põhinev väide on väärtushinnang, mille tõepärasust ei ole võimalik näidata. Piirkonnakohus leiab siiski, et väide iseenesest solvab homoseksuaalide võrdõiguslikkust," seisab otsuses. 

Räsänen eitab, nagu ta oleks ütelnud, et homoseksuaalid ei olevat Jumala loodud, nagu heteroseksuaalid. 

"Olen mitmed korrad rõhutanud, et kõik inimesed on loodud Jumala näo järgi ja neil on sama inimväärikus ja inimõigused," sõnas Räsänen kolmapäeval.

Parlamendisaadik täpsustas, et raadiovestluse kohas, millele prokurör süüdistuses viitas, räägiti loomisloost Piiblis.

"Ma ütlesin: "Jumal ei loonud inimest algselt homoseksuaaliks. Ta lõi ta heteroseksuaaliks. Ta lõi mehe ja naise ning pidas silmas nendevahelist abielu"," sõnas Räsänen. 

3. Räsänen ei sildistanud homoseksuaale, nagu nad oleksid altid laste väärkohtlemisele

Üks põrmustunud süüdistus puudutas Päivi Räsäneni poolt 2004. a. avaldatud brošüüri.

Parlamendiliige kirjutas Soome Lutheri-ühenduse palvel teksti "Ta lõi meid meheks ja naiseks. Homosuhted esitavad kristlikule maailmakäsitlusele väljakutse". 

Tekst avaldati Soome Lutheri-ühenduse ja ka Soome evangeelsete luterlaste misjonipiiskopkonna kodulehtedel. Räsänen esitas tekstis arusaamu, milles süüdistaja kohaselt on ta süüdi kuriteos.

Ta lõi meid meheks ja naiseks. Homosuhted esitavad kristlikule maailmapildile väljakutse-brošüür 2004. aastast.

"Mida varasemas eas on noorel homoseksuaalseid kogemusi, seda raskem on uuringute kohaselt sellest tendentsist vabaneda."

"Praegusaja puuduliku väärtusega, pealispindne ja seksuaalkogemusi provotseeriva seksuaalkasvatuse ühildamine homosuhete üldise heakskiidu esitamisega on eriti ohtlik kombinatsioon. Kui pealispindse seksuaalse hoiakuga kombineeritakse sõnumit sellest, et ühiskonna poolest on soovitatav abielluda hiljem kas sama või teise sugupoolega, siis sellega julgustatakse ilmselgelt ka varajasteks homoseksuaalseteks kontaktideks. See avab värava ka seksuaalsele ärakasutamisele, kus täiskasvanud meestel on lihtsam saada seksuaalkontakte alaealiste poistega."

"Geikogukonnas on üsna levinud lõdvad ja vahelduvad suhted. Võib väita, et see on Lääne kultuuris toimunud pikaajalisest diskrimineerimisest. Ma ise arvan, et see näitab midagi ka homoseksuaalsete inimeste katki olemise kohta."

Süüdistuse kohaselt tembeldatakse Räsäneni kirjutises homoseksuaale laste ärakasutajateks, lõtvadesse ja vahelduvatesse paarisuhetesse kalduvateks moraalituteks ja katkisteks inimesteks ning nende õiguste kaitse pannakse küsimuse alla. 

Süüdistaja tõlgendab, nagu oleks Räsänen väitnud, et eelmainitud omadused – moraalitus, kalduvus või vajadus laste ärakasutamiseks – on eranditult homoseksuaalidele omistatavad omadused. 

Piirkonnakohus tõlgendas aga teisiti. 

Kohus leiab, et Räsäneni kirjutisest tsiteeritud kohtadest ei saa sellist järeldust teha, et Räsänen sildistab, nagu kalduksid homoseksuaalid laste ärakasutamisele. 

Kohus lisab, et Räsänen ei ole kusagil tekstis väitnud, et homoseksuaalsus oleks seksuaalse sättumusena taunitav omadus või identiteet või et kõik homoseksuaalid on ja neid tuleks pidada teistest inimestest alaväärtuslikemana. 

Räsäneni kirjutist ei või otsuse kohaselt tõlgendada laiendavalt tema kahjuks. 

"Piirkonnakohus leiab järgnevalt, et süüdistuses tsiteeritud kirjakohti ei saa eespool lausutust hoolimata pidada homoseksuaale solvavaks. Osa neist kohtadest on väärtushinnangud ja osa faktiväited," täpsustab otsus.

Kohus märgib kokkuvõtvalt, et Räsäneni kirjutise mõte ei ole olnud homoseksuaalide solvamine, vaid "Räsäneni religioosse tõekspidamiste kohase mehe ja naise vahelise pere- ja abielukäsitluse kaitsmine".

Räsänen eitab, nagu ta arvaks, et kalduvus laste seksuaalsele ärakasutamisele oleks eranditult omane homoseksuaalsetele suhetele.

"Ma ei ole midagi sellist öelnud ega ka mõtle nii. Ma ei ole ka mitte kunagi pidanud homoseksuaalseid inimese alaväärtuslikeks inimesteks, nagu prokurör väidab, vaid täielikult võrdseteks ja sama väärtuslikeks Jumala näo järgi loodud inimesteks," täpsustas Räsänen kolmapäevasel pressikonverentsil. 

Prokurör: kohus tõlgendas Räsäneni öeldut teisel viisil

Riigiprokurör Anu Mantila ütles Yle'le kolmapäeval pärast piirkonnakohtu otsust, et tema meelest ei ole kohtunik põhiõigusi põhjalikult kaalunud. 

"Ta tõlgendab [Räsäneni] sõnu teisel viisil kui süüdistaja ja seetõttu nad leiavad, et sõnavabaduse piire ei ole ületatud," kommenteeris Mantila.

Mantila näeb, et kui tõlgendada öeldut prokuröri esitatud viisil, siis on Räsänen sõnavabaduse piire ületanud.

Riigiprokurör ei pea piirkonnakohtu tõlgendust õigeks ega õiguspäraseks. Ta hindab, et prokurörid kaebavad kohtuotsuse "suure tõenäosusega" edasi järgmisesse kohtuastmesse.

Yle-l ei õnnestunud neljapäeval saada Mantilalt kommentaari, miks süüdistav pool väidab Räsäneni olnud ütelnud asju, mida ta ei ole rääkinud.

(Märkus: Soome riigiprokuratuur esitas 1. aprillil 2022 pressiteate, milles öeldakse: "Süüdistuses sisalduvad otsesed tsitaadid Räsäneni öeldust. Neile tsitaatidele järgneb prokuröri kirjeldus sellest, kuidas prokuröri hinnangul tsiteeritud Räsäneni ütlusi tuleb objektiivselt tõlgendada. Seega esitab prokurör süüdistuses põhjendatud ja objektiivse tõlgenduse sellest, milline tähendus [Räsäneni] ütlustele tuleb anda." – Toim.)

Tõlkis René Allik