Tihti näib, et meie ühiskondlikust diskussioonist on ausad ja omakasupüüdmatud tõetaotlused kaotsi läinud; et poliitika on mandunud ühise hüve teenimise kunstist era- ja grupihuvide maksmapanemise vahendiks ning et avalik arutelu on asendunud avalikkusega manipuleerimisega.

De Civitate väljendab leppimatust seesuguse asjade seisuga ning lähtub eesmärgist taasavastada aus tõetaotlus, millele tuginedes taastada ühise hüve kategooria kõikide ühiskonnaalaste arutelude tuumana.

Meie sooviks on otsida vastuseid küsimusele sellest, kuidas korraldada ühiskondlikku elu viisil, mis lähtuks mitte üksnes soovist rahuldada inimloomuse madalamaid tunge, vaid ka selle õilsamat osa, mis paneb teda janunema tõe ja tähenduse järele.

Selle eesmärgi teenimiseks koondab De Civitate sõltumatute kolumnistidena tegutsevaid inimesi, kes usuvad, et ligi 1500 aasta vältel Euroopa kultuuri kasvulavaks olnud Kiriku õpetus on ainsaks pinnaseks, millest lähtuvalt on võimalik sõnastada ja töötada välja toimivaid lahendusi tänapäeva ühiskondlikule ning kultuurilisele kriisile, mille algupära peitubki suuresti kristliku tsivilisatsioonipärandi hülgamises. Seega lähtub De Civitate eesmärgist teha kristlaste hääl ühiskonnaalastes aruteludes kuuldavaks, käsitledes ühiskonda puutuvaid küsimusi traditsioonilise kristliku ilmavaate pinnalt.

Anname endale aru, et elame ühiskonnas, mille protestantlikult individualistlikutest kristluse käsitlustest on pärast võimude poolt vägivalla ja manipulatsioonitehnikate abil eesti rahvale peale surutud proletariaadi ning liberalismi diktatuure järele jäänud vaid riismed ning kristliku maailmatunnetuse sügavus ning hõlmavus on emotsionaalselt traumeeritud rahvale nüüdseks pea täielikult mõistmatuks jäänud.

Seetõttu püüame oma arutluskäikudes apelleerida alati eeskätt mõistusele, kutsudes inimesi endas avastama tões juurduv ning tõe poole pürgiv loomuseaduse tunnetus, mis õpetab meid, kuidas olla inimene. Pidades silmas lausutut, mõistame ka seda, et De Civitate astub sedasi Eesti ühiskonnas praktiliselt tühjale kohale, sest juba pikka aega ei ole Maarjamaal toiminud ühtegi ajalehte ega ajakirja, mis lähtuks meie poolt eesmärgiks seatud taotlusest.

Lisaks ühiskonna probleemide filosoofilisele lahtimõtestamisele tahame juhtida tähelepanu maailmas aset leidvatele olulistele sündmustele ja teha seda viisil, mis soodustab sügavama arusaamise kujunemist üksikutest sündmustest, asetades need laiemasse eksistentsiaalsesse, kultuurilisse ja geopoliitilisse konteksti. Selle eesmärgi poole püüdlemine eeldab mitte ainult tähelepanu juhtimist peavoolu meedia poolt kajastamata jäetud võtmetähtsusega sündmustele ja protsessidele, vaid ka avaramat püüdlust murda maailmas toimuva sügavamal mõistmisel tõsiseks takistuseks olev pealiskaudsuse kultuur.

Loodame, et see portaal annab intellektuaalse ellusuhtumise ja kristliku ilmavaatega inimestele võimaluse arutada ühiskondlikke küsimusi ning astuda dialoogi ühiskonnaga, mis on minetanud teadmise kristliku ühiskonnaõpetuse kohta. Meie taotluseks on näidata, kuidas Kiriku õpetus on alati lähtunud ratsionaalsusest, mis väljendab autentset nägemust inimesest kui isikust ehk kõrge väärikusega mõistuslikust ja vaba tahtega olendist.

Sellisena peaks De Civitates esitatud arutlused olema mõistetavad mitte üksnes kristlastele, vaid kõigile inimestele, kelle mõtlemine on üles ehitatud tervele arusaamale maailmast, mis jaatab asjade ratsionaalselt hoomatavat loomulikku korda. Selline lähenemine tuleneb meie veendumusest, et mõistus on ainsaks pinnaseks, millele tuginedes on võimalik kultuuridevahelises dialoogis edusammudele loota.

Mõistame ka seda, et inimene ei ole pelgalt ratsionaalne olend ning et apelleerimine mõistusele saab olla viljakas üksnes eeldusel, et inimestes valitseb vaimne hoiak, mida nimetatakse intellektuaalseks aususeks. See tähendab, et mõistus saab meile näidata valgust üksnes juhul, kui oleme ise teinud valiku lasta tõel ennast juhtida.

Paraku ei ole see üldlevinud hoiakuks ning tegelikkuses taganevad inimesed tihti tõele osundava mõistuse hääle kuulda võtmisest niipea, kui ebamugav tõde (enamasti meist endist) sunnib meid sügavalt sättunud, ent nii loogika kui kogemuse poolt ebatõeseks tunnistatud hoiakutest loobuma. Soovimata seda enesele tunnistada, hakatakse kalliks saanud hoiakuid ja vaateid ratsionaliseerima, püüdes sel viisil säilitada illusiooni nende mõistuslikkusest. See on aga intellektuaalse aususe vastand. Seega nõuab intellektuaalne ausus alati suurt julgust – julgust, mis lubaks tõel juhtida meid ka sellesse, mida me ei tunne ja mis võib meid kohustada oma vaateid ja käitumist muutma.

Kahjuks on Eestis väga vähe intellektuaalseid keskusi, millel oleks vaimutunnetuslikku sügavust ning mis peamine – intellektuaalset julgust tegeleda ühiskondlike probleemide sügavaimate (s.o. tegelike) juurpõhjuste valgustamisega. Üha selgemini on mõistetav, et valdav enamus mõttekodasid ja diskussiooniringe, mis on avalikkusele esitletud kuvandis kutsutud ellu ühiskondliku kriisi põhjuste lahkamiseks, teenivad tegelikkuses sotsiaalse, kultuurilise ning majandusliku kriisi algpõhjuseks oleva pankrotistunud maailmavaate õigustamise ebaausat eesmärki. Eeskätt tegeletakse seesugustes keskustes heasoovlike inimeste silmis usutavuse kaotanud ideoloogiliste illusioonide üha uutesse pakenditesse maskeerimisega.

Sellepärast on meie lootuseks, et De Civitate portaal, mille loomise ainsaks motiiviks on otsida vastuseid kõige olulisematele küsimustele ning teha seda kantuna üksnes siirast tõetaotlusest, aitab nüüd ja tulevikus taasavastada inimühiskonna tõelist, ent unustusse kaotatud tähendust.