Europarlament töökeerises. Foto: Scanpix

Euroopa Parlament on võtnud vastu resolutsiooni, milles nõuab “neofašistlike” ja “neonatsistlike” rühmituste keelustamist Euroopa Liidu liikmesriikides.

Dokumendis, mis sündis mullu vasakäärmuslaste kandidaadina Euroopa Komisjoni presidendiks pürginud Eleonora Forenza ettepaneku alusel, loetletakse vanemaid ja värskemaid vägivallajuhtumeid, tuues aga ära ka identitaarse liikumise Prantsuse osakonna, kelle liikmed on kohtulikult süüdi mõistetud “vihakõnes”.

Oma resolutsiooniga kutsub Euroopa Parlament luureagentuure laiapõhjalisele koostööle “antirassistlike” valitsusväliste organisatsioonidega Euroopa Liidus.

Korrakaitse, luureteenistused, kohtunikud ja prokurörid ning kodanikuühendused peaksid täiel määral ja koordineeritult tegema koostööd võitluses mitte üksnes fašismi, rassismi ja ksenofoobia, vaid ka teist liiki sallimatuse vastu.

Liikmesriikide politseiteenistustes tuleks asutada vihakuritegude-vastased üksused.

Euroopa Komisjoni kaudu peab kõlama üleskutse kodanikuühendustele, et nood teostaksid seiret vihakõne ja -kuritegude osas liikmesriikides ning kannaksid sellest ette.

Liikmesriike kutsutakse üles “selgelt hukka mõistma ja sanktsioneerima” vihakuritegusid, vihakõnet ja “patuoinaks tegemist” poliitikute ja riigiametnike poolt, kuna sellega normaliseerivad ja julgustavad nood otseselt vihkamist ja vägivalda.

Resolutsiooni tekst laieneb mõistetele nagu “ksenofoobia” ning kaitset vajavate kategooriate loetelus leiduvad ka “LBGTI-inimesed”.

Euroopa Liidu tasemel tuleb konsolideerida diskrimineerimise-vastased seadused, sealhulgas võrdse kohtlemise direktiiv.

Koostöös sotsiaalmeediafirmadega tuleks rakendada meetmeid vastu astumiseks vihkamise levitamisele sotsiaalmeedias.

Resolutsiooni terviktekst avaneb siit.