Foto: Bigstockphoto.com

Tervise Arengu Instituudi uus õppematerjal "Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded ja turvalisus" tutvustab intiimelu erinevaid tahke. Seksuaalvahekorrast erinevate peremudeliteni. Oma keha "õpetatakse paremini tundma" mängude ja füüsilise kontakti läbi. Ka grupis. Materjal on mõeldud 4–7-aastaste lastele.

Lastekaitse Liidu seisukoht materjali suhtes on toetav. Nõunik Mart Valneri sõnul on õppematerjal kooskõlas Eesti koolieelse lasteasutuse (KELA) riikliku õppekava eesmärkide ja õpitulemustega.

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid seevastu nimetab materjali puudulikuks ja piiratuks: lasteaialaste seksuaalkasvatuse asemel tuleks mõelda tervikliku perekonnaõpetuse rakendamisele.

Õpetajate tagasiside positiivne

Valneri sõnul annavad õpetajad ise materjalile positiivse hinnangu: see soodustab laste eakohast ja turvalist arengut, lihtsustab neile oluliste teemade avamist ja asjakohaseid arutelusid.

Samas rõhutas Valner, et MTÜ Lastekaitse Liit ei ole pädev kommenteerima õppematerjale ega metoodikaid. Tuginedes vaid ekspertide hinnangule, on tegemist vajaliku ning õpetajaid toetava materjaliga. "Materjali sisule, eakohasusele ja mõjule peab täpsema hinnangu andmiseks pöörduma Haridusameti poole," märkis nõunik.

Lastekaitse Liidu üldine seisukoht pooldab õigeaegset seksuaalkasvatust lastele. "See tähendab, et see peaks algama juba lasteaia eas," kinnitas Valner.

Valner lisas, et oleks suurepärane, kui lasteaias/koolis leitakse võimalus korraldada laste seksuaalkasvatuse ja turvalisusega seotud koolitusi, mis oleksid toeks nii lastele kui ka lapsevanematele.

"See võimaldab arendada lapse minapilti ning positiivne ja lugupidav suhtumine oma kehasse on inimese enesehinnangu kujunemise ja turvalise seksuaalkäitumise eeldus. Lapse minapildi toetamine, vanemlik hool ja järelevalve kaitsevad last, hoiavad ära riskikäitumise ning võimaliku väärkohtlemise," põhjendas Valner.

Samas on Liidu seisukohalt tähtis, et lapse (seksuaal)haridusse panustaksid nii kodu kui õppeasutus. Oluline on, et selliseid teemasid käsitleks koos lapsega lapsele tuttavad isikud – vanemad või õpetaja.

Varro Vooglaiu sõnul on materjal piiratud ja puudulik

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid mõistab õppematerjali ja Lastekaitse Liidu poolehoiu sellele hukka.

"Esimene põhimõtteline probleem seisneb selles, et tegelikult oleks lastele vaja mitte mingit seksuaalkasvatust, vaid terviklikku perekonnaõpetust, mis lähtuks eesmärgist valmistada lapsi ette elukestvaks truuks abieluks – vastutustundlikuks eluks perekonna liikmena," leidis Vooglaid.

Vooglaiu sõnul avalduks sellisest lähenemisest mõõtmatult laiem ja antropoloogiliselt terviklikum lähenemine inimeseks olemise põhiküsimustele kui seda pakub kaasaegne seksuaalkasvatus.

Teine murekoht on kaasaegse seksuaalkasvatuse äärmine eksplitsiitsus ja ebadelikaatsus, mis hävitab sellisena laste loomuliku häbelikkuse. Mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt intiimsfääri kuuluvate küsimustega.

"Lasteaia ja algkooli lastega ei pea päris kindlasti rääkima suguelunditest ja seksuaalsuhetest. Asi läheb aga päris perversseks, kui lastega hakkavad sellistel teemadel rääkima mitte nende vanemad, vaid võõrad inimesed, nimetagu nad end spetsialistideks või ükskõik kelleks. Need on vägagi printsipiaalsed kaalutlused, mida on kuritegelik mitte arvestada," lisas Vooglaid.

Tutvu TAI metoodilise õppematerjaliga "Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha, tunded, turvalisus" SIIT.

TAI koolieelsete laste seksuaalkasvatuse õpik propageerib seksuaalseid kõrvalekaldeid ja pahupidi soorolle