Aktuaalne Kaamera. Foto: ERR

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks pöördus täna hommikul kaebusega ERR-i eetikanõuniku Tarmu Tammerki poole, paludes anda hinnang "Aktuaalse kaamera" käitumisele seoses alusetute kahtlustuste ja süüdistuste levitamisega, nagu oleks SAPTK teinud valimiste eel erakondadele ja kandidaatidele keelatud annetusi ja rikkunud seeläbi valimisseadust.

Tänavu 22. veebruaril tõstis ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera" avalikkuse tähelepanu ette kahtlustuse, nagu oleks SAPTK valimiste-eelne teavituskampaania kujutanud endast parteidele ja kandidaatidele keelatud annetuste tegemist ning tähendaks seega valimisseaduse rikkumist.

Sama süüdistuse tõi "Aktuaalne kaamera" teistkordselt enam kui saja tuhande vaataja ette viis päeva hiljem ehk 27. veebruaril, kusjuures seda tehti kasutades eksperdina homoaktivistina tuntud isikut, kes veidi enam kui neli kuud varem rääkis Vikerraadio päevakommentaaris SAPTK meeleavaldusest perekonna ja demokraatia kaitseks reaalsust moonutaval viisil, mille kohatust tunnistas nii Vikerraadio peatoimetaja kui ka ERR-i ajakirjanduseetika nõunik.

Kolmandat korda käis Aktuaalne kaamera sama sõnumiga uudisloo välja 18. märtsil, korrates, rõhutades ja kindlustades varem loodud kuvandit: SAPTK on rikkunud valimisseadust, tehes keelatud annetusi.

Nüüdseks on aga juba enam kui pooleteise kuu eest selgunud, et "Aktuaalse kaamera" poolt levitatud kahtlustused ja süüdistused olid alusetud, sest Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) keeldus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) korduvatest nõudmistest hoolimata SAPTK suhtes väärteomenetlust algatamast, selgitades, et ERJK hinnang oli ekslik ja et SAPTK tegevuses puudub väärteokoosseis ehk seaduserikkumine. "Aktuaalses kaameras" pole aga PPA otsust vähimalgi moel kajastatud.

SAPTK kaebuse kohaselt on kujunenud olukord, kus "Aktuaalne kaamera" on kahel korral levitanud sihtasutuse suhtes tõsiseid kahtlustusi ja süüdistusi, olles ise nende kahtlustuste avalikuks tõstatajaks, ent samas ei ole teinud sõnagi juttu faktidest, mis näitavad, et need kahtlustused ja süüdistused on olnud alusetud.

Seega on SAPTK kaebuse kohaselt kujunenud olukord, kus "Aktuaalne kaamera" on kolmel korral levitanud sihtasutuse suhtes tõsiseid kahtlustusi ja süüdistusi, olles ise nende kahtlustuste avalikuks tõstatajaks, ent samas ei ole teinud sõnagi juttu faktidest, mis näitavad, et need kahtlustused ja süüdistused on olnud alusetud.

Teemat pole käsitletud hoolimata tõsiasjast, et kogu ERJK ja PPA menetlust puudutav info on olnud avalikult kättesaadav; samuti on teema käsitlemiseks olnud piisavalt aega, pidades silmas, et PPA langetas oma otsuse juba 8. septembril ja kinnitas seda 28. septembri määrusega.

Kaebuses ERR-i eetikanõunikule kirjutas SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid, et "Aktuaalne kaamera" on kahjustanud SAPTK mainet, luues Eesti ühiskonnas kuvandit, nagu oleks sihtasutus tegelenud seaduserikkumisega, kuid hoidudes samas avalikkusele info jagamisest selle kohta, et poliitiliste parteide esindajate juhitud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni hinnangud SAPTK tegevuse kohta on PPA hinnangul olnud alusetud ja väärad.

"Eelnevat silmas pidades esitan "Aktuaalse kaamera" käitumise suhtes kaebuse ja palun Teil kui ERR-i ajakirjanduseetika nõunikul anda sellele hinnang – muu hulgas selle osas, kas kõnealuses asjas on toimitud kooskõlaliselt usaldusväärsuse põhimõttega, mis eeldab ERR-i enda määratluse kohaselt objektiivsust, erapooletust ja tasakaalustatust, ja objektiivsuse põhimõttega, mille kohaselt arvestatakse kõiki olulisi teemaga seotud üksikasju ja vaatekohti ning kedagi ega midagi ei seata eelisseisundisse," võttis Vooglaid Tarmu Tammerkile esitatud kaebuse tuuma kokku.

Kaebuse tausta selgitades lisas Vooglaid, et ERR-i liberaalselt meelestatud ajakirjanike mittesoosiv suhtumine SAPTK-sse ja selle konservatiivsetest väärtustest lähtuvatesse püüdlustesse ei saa olla õigustuseks sihtasutuse ühiskondlikult oluliste ettevõtmiste mahavaikimisele ega nende reaalsust moonutavale ja kallutatud ning seeläbi SAPTK-st süstemaatiliselt negatiivset kuvandit loovale kajastusele.

"ERR-i heas tavas on sätestatud põhimõte, et ajakirjanik ei tohi varjata või ignoreerida informatsiooni, millega ta ise nõus ei ole või mis talle ei meeldi, ning sellest põhimõttest tuleks juhinduda ka SAPTK tegevuse kajastamisel," märkis Vooglaid ning väljendas oma seisukohta, et vastavalt ERR-i heas tavas kirja pandud printsiibile, mille kohaselt rahvusringhääling tunnistab tehtud vigu ja parandab neid, oleks korrektne, kui ERR vabandaks avalikult SAPTK ees ja selgitaks, miks ei informeeritud avalikkust sellest, et "Aktuaalses kaameras" korduvalt SAPTK suhtes levitatud kahtlustused ja süüdistused olid alusetud, ning pakuks omalt poolt välja, millisel moel plaanitakse heastada SAPTK mainele tekitatud kahju.

Varem on SAPTK mitmel korral protesteerinud ERR-i käitumise vastu sihtasutuse tegevuse kajastamisel või selle kajastamata jätmisel ning mitmel korral on ka tuvastatud ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumine nii ERR-i ajakirjanduseetika nõuniku (vt siit, siitsiit, siit, siitsiit, siit ja siit) kui ka Pressinõukogu poolt (vt siit).

SAPTK kaebusega ERR-i ajakirjanduseetika nõunikule saab tutvuda siin.