Stenbocki maja. Foto: Interpas/Bigstockphoto.com

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus 2. jaanuaril Vabariigi Valitsuse poole, juhtides tähelepanu, et sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal ligi veerandi miljoni euro ulatuses toetuse eraldamine MTÜ-le Eesti LGBT Ühing, SA-le Eesti Inimõiguste Keskus ja portaali Feministeerium haldavale MTÜ-le Oma Tuba on ühemõtteliselt vastuolus raha eraldamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega.

Pöördumise aluseks on Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahv 94, mille kohaselt "Vabariigi Valitsus valvab ministeeriumi ja Riigikantselei tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle", samuti "tunnistab kehtetuks ministri määrusi ja käskkirju ning riigisekretäri käskkirju, mis ei ole vastavuses põhiseaduse ja muude seaduste ning Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega."

SAPTK nimel Vabariigi Valitsuse poole pöördunud LEADELL Pilv Advokaadibüroo poolt koostatud põhjalikus õiguslikus analüüsis on toodud esile, et hasartmängumaksu seaduse paragrahvi 7 lõige 4 punkt 2 kohaselt võib hasartmängumaksust laekunud rahaga toetada sotsiaalministeeriumi kaudu üksnes niisuguseid projekte, mis on mõeldud meditsiini, hoolekande, perede, vanurite, puuetega inimeste või hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste toetamiseks.

Samas ei maini ei MTÜ Eesti LBGT Ühing, SA Eesti Inimõiguste Keskus ega MTÜ Oma Tuba poolt sotsiaalministeeriumile esitatud rahastustaotlused sihtgrupina peresid, vanureid, puuetega inimesi ega hasartmängusõltuvusega inimesi ning samuti ei saa neid projekte seostada meditsiini ega hoolekande teenuse osutamisega.

Seega ei vasta eelpool nimetatud toetuste saajad ja nende taotlused ühelegi seaduses mainitud subjektsuse tunnusele, kusjuures ka sotsiaalministeerium ise on määratlenud kõnealused projektid hoopis teise valdkonda kuuluvaks, nimetades neid "võrdsete võimaluste edendamise projektideks".

Väljavõte sotsiaalministeeriumi kodulehel esitatud tabelist, mis kajastab nimetatud ministeeriumi kaudu hasartmängumaksu seaduse alusel antud 2019. aasta aastatoetusi.

"Sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal Toetuse Saajatele eraldatud toetused on nii seaduse sõnastuse kui (seletuskirjadest nähtuvate) seadusandja järjekindlate eesmärkidega ilmselges vastuolus. Sealjuures ei saa sotsiaalministeerium ega minister enda tegevust õigustada seaduse või selle eesmärgi mittetundmisega," toonitatakse analüüsis.

Ühtlasi juhitakse ühtlasi tähelepanu, et hasartmängumaksu seaduse alusel sotsiaalministeeriumi kaudu toetuste eraldamisel on järjepidevalt eiratud riigikontrolli ettepanekuid toetuste eraldamisel läbipaistvuse tagamiseks ja maksuraha eesmärgipärasemaks kasutamiseks.

Lisaks tuuakse märgukirjas välja, et sotsiaalministri ja sotsiaalministeeriumi kantsleri poolt (väidetavalt) hasartmängumaksu seaduse alusel antud õigustloovad aktid toetuste eraldamiseks ei vasta seaduse nõuetele.

"Paratamatult tuleb taolises olukorras püstitada küsimus eraldatud toetuste tagasinõudmisest," toonitatakse pöördumises, juhtides tähelepanu ka seadusele mittevastavate alamalseisvate õigusaktide tühistamise vajadusele.

Lõppenud aasta 7. detsembril saatis SAPTK samasisulise pöördumise ka õiguskantslerile ning 11. detsembril riigikontrollile. Mõlemad asjakohased pressiteated ei leidnud kajastust mitte üheski peavoolumeedia väljaandes, olgugi et jutt käib avaliku võimu teostamisest viisil, millega rikutakse selgelt kehtivat õigust.

Toimetas Varro Vooglaid

SAPTK pöördus hasartmängumaksu seaduse rikkumisega seonduvalt Riigikontrolli poole

SAPTK pöördus hasartmängumaksu seaduse rikkumisega seonduvalt õiguskantsleri poole