Pilt: Midjourney AI

Eesti Tervise Arengu instituut kinnitab, et teadmised inimeste sugude kohta "täienevad" ja sugusid ei saa enam kirjeldada "must-valgelt".

Käesoleva aasta juulis ja augustis saatis Objektiiv mitmetele Eesti rahvatervisetööstuses mõjukatele ministeeriumitele ja asutustele mõned küsimused inimeste soomuutmise kohta. Objektiivi "pikema eelloo" eesmärgiks oli eelkõige "küsimuste ampluaa" võimalikult täpselt piiritelemine. 

Tegemist on lugude seeriaga.

Alljärgnevalt on kirjas küsimused Tervise Arengu Instituudile ja Instituudi pressiesindaja Valdo Jahilo vastused. Arusaamatuste vältimiseks on küsimused ja vastused kirjas muutmata kujul.

Objektiivi küsimused

Tervise Arengu Instituut
Hiiu 42,
Tallinn 11619
valdo.jahilo@tai.ee 03.08.2022

Küsimused Tervise Arengu Instituudi
tegevusvaldkonda kuuluva tervise,
ravi, teaduse, meditsiinieetika,
seksuaalvähemuste,
inimeste soomuutmise
ja põhiseaduse kohta

Minu nimi on Karol Kallas ja ma pöördun teie poole arvamus- ning uudisteportaali Objektiiv ajakirjanikuna. Küsimused puudutavad inimeste tervist laiemalt ja meditsiinieetikat, seksuaalvähemusi ning inimeste soomuutmist kitsamalt. Küsimustega pöördun teie poole, kuna te olete oma tegevuses toetanud LGBTQIA+ liikumist ning teie asutuse toetusel valminud "Euroopa Seksuaalhariduse standardites" nõutakse näiteks koolilastele omasooiharuse õpetamist.

Soovides, et küsimuste ulatus, valdkond ja mõte oleks võimalikult täpselt määrateldud, lisan küsimustele lühikese sissejuhatuse.

Eestlastele ja maailma avalikkusele laiemalt on tehtud selgeks, et peale Covid-19 "normaalsust enam tagasi ei tule". Teadus on väidetavalt, mida on kinnitanud nii rahvatervisetööstus, meditsiininomenklatuur, teadlas- ja ekspertkond kui poliitikud, tänaseks selline, et senised inimõigused (artiklid 5, 7, 12, 19, 29)  ja meditsiinieetika (vt eelkõige Andres Soosaare "Meditsiinieetika" õpiku tabelit, lk 110) ning põhiseadus (§ 12, 18, 20, 26) enam ei kehti. 

Uus teadus ütleb samuti, et bioloogilisi sugusid on rohkem kui kaks, loodus eksib ja inimene võib sündida "väärasse kehasse" ning inimese sugu on võimalik muuta. Nii nagu Covid-19 puhul, on antud teemas segunenud nii poliitika kui uuem teadus. 

Kaks Eesti suuremat parteid, Reformierakond ja Keskerakond, kuuluvad Euroopa Parlamendis Uuenev Euroopa fraktsiooni. Uuenev Euroopa räägib LGBTIQ+ (antud akronüüm muutub kogu aeg) seksuaalvähemustest ja sugudest, millest võib välja lugeda, et olemas on "seksuaalvähemused" nagu lesbid, geid ja biseksuaalid. 

"T" täht tähendab transseksuaale, ehk oma sugu muutnud, või ennast mingi muusoolisena identifitseerivaid inimesi. Varem tähendas transsoolisus seda, et mees sai naiseks ja naine meheks, kuid täna pole "trans" määratlus enam nii "binaarselt" kohaldatav.

"I" täht tähendab interseksuaale, kes varasema teadusliku definitsiooni järele tähendas inimesi, kelle soolised tunnused pole üheselt tuvastatavad, täna pole see enam nii üheselt määrateldav. "Q" tähendab "seksiveidrikke" (queer – ing k veidrik, kummaline). "Q" võib samuti märkida, et inimene alles otsib oma sugu (questioning gender). "+" märk näitab, et seksuaalseid vähemusi ja sugusid on rohkem, kuid neid täpsemalt üles ei loeta.

Ameerika meditsiiniuudiste portaal medicalnewstoday.com kirjutab, et erinevate sugude arvu pole võimalik määrata. Meditsiiniteemade portaali healthline.com käsitluses on välja toodud 68 sooidentiteeti ja -väljendust. Ühe maailma autoriteetsema ringhäälingu BBC hinnangul on "sugusid rohkem kui 150".

Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei/Euroopa Demokraadid (EPP) fraktsiooni, kuhu kuulub Eestist Isamaa, esindaja Dolors Montserrat esitas 2021. aasta 9. septembril resolutsiooni ettepaneku "Euroopa Parlamendi resolutsioon LGBTIQ õiguste kohta ELis". Viidatud resolutsiooni ettepaneku punkt A kõlab "… LGBTIQ õigused on inimõigused", millest võib otse välja lugeda, et soo muutmine ja vähemalt 150 sugu on teadus, sest inimõigused (artikkel 27) ja Euroopa Parlament ei saa olla teaduse vastu. Ehk Isamaa arvab, et 150+ sugu on päriselt olemas ja see on teadus. 

Euroopa Parlamendi Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioon leiab et "Euroopa Liit on LGBTIQ vabaduse tsoon", ehk kõigil Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikel on õigus oma sugu muuta ja valida on vähemalt 150 erineva soo vahel.

Järelikult Eestis toetavad soo vahetamist ja teadust, et olemas on 150+ sugu, neli Eesti tänast parlamendierakonda. Kuna Covid-19 piirangute ajal said Eesti inimesed teada, et vähemalt Reformi- ja Keskerakonna näol on tegu parteidega, mis "usuvad teadust", siis võib eeldada, et 150+ sugu on poliitiliselt kehtiv teaduslik konsensus.

Samuti on Euroopa Liidu institutsioonides valdav seisukoht, et soo muutmine on terviseküsimus, mille eest peab tasuma sotsiaalsüsteem, Eesti mõistes Haigekassa. Millest järeldub, et 150+ sugu, nagu kõik Covid-19 ametliku poliitilise narratiiviga seonduv, on meditsiiniteadus ja soomuutmisega seonduvad protseduurid on vähem või rohkem vajalik ning vältimatu arstiabi. Soovolinik Liisa Pakosta, kes oli pikka aega tänase Isamaa juhtiv liige, kirjutas 2016. aastal: "Haigekassa kohtleb inimesi soovahetusoperatsiooni hüvitamisel ebavõrdselt". Pakosta hinnangul on "olukord, kus sünnipäraselt meessoost ja transsoolistele, juriidiliselt meessoost isikutele on kehtestatud samasisulise tervishoiuteenuse saamisel erinevad juurdepääsutingimused, on diskrimineeriv ja seega keelatud tulenevalt soolise võrdõiguslikkuse seadusest".

Inimesena ja ajakirjanikuna olen mina, Karol Kallas, segaduses, sest tänaval ma näen ainult mehi ja naisi, kuid poliitikud, teadlased, Euroopa Liit, meedia ja maailmaorganisatsioonid ütlevad meile kõigile, et sugusid on palju ja olemas on selline grupp isikuid nagu "LGBTIQ lapsed ja noored" (lk 12). Millisest nähtava reaalsuse ja uue teaduse lõhest on ajendatud minu küsimused.

Ps Ma teen vahet kontseptsioonidel "sotsiaalne sugu" (gender) ja "bioloogiline sugu" (sex). 

Küsimused teile kui Eesti ühele mõjukamale terviseteaduse riigiasutusele:

 1. Mis on tervis?
 2. Kas inimese sugu on võimalik muuta? 
 3. Mis määratleb ära inimese bioloogilise soo?
   
 4. Kes on naine? 
 5. Kes on mees? 
 6. Kas inimestel on ainult mees- ja naissugu, või on sugusid rohkem?
 7. Kas sugu muutnud inimene, juhul kui räägitakse transnaistest, elik transmeestest, on normaalne/tavaline naine/mees, või on ta eelkõige seksuaalvähemus? 
 8. Juhul kui sugu muutnud inimene ei ole teie hinnangul normaalne naine või mees, siis kuidas antud inimest võiks täpsemalt määratelda?
 9. Kas soomuutmiseks vajalik teadus ja tehnoloogia on tänaseks piisavad, et teha mehest päris naine ning naisest päris mees? 
 10. Kui bioloogilise naisena sündinud inimene tahab saada meheks, kas selline soov liigitub vaimuhäirete kilda, või on tegemist valesse kehasse sündinud inimesega?
 11. Kas alaealine, kellel pole olnud esimest menstruatsiooni/ejakulatsiooni, või hiljem sugulist vahekorda, on võimeline otsustama, et ta on sündinud valesse kehasse?
 12. Kas vanematel on õigus lubada oma alaealisel lapsel sugu muuta?
 13. Millises vanuses peaks olema soomuutmine lubatud?
 14. Kas soomuutmise ja sellele järgneva ravi eest peaks tasuma sugu muutnud inimene või sotsiaalsüsteem?
 15. Põhiseaduse 26. paragrahvi osas, kui teie organisatsioon arvab ennast vähegi selleks suuteline olema, palun defineerida, milline on "korras tervis", mille nimel on ametnikel õigus sekkuda inimeste eraellu?
 16. Kas inimene, kes tõsimeeli väidab, et olemas on 150+ sugu, on täie mõistuse juures? 

Küsimustele võib vastata lühidalt ja loomulikult on oodatud teiepoolsed kommentaarid. 

Omalt poolt luban, et vastused avaldatakse muutmata kujul.

Heas tahtes parimat soovides,

Karol Kallas

Tervise Arengu Instituudi vastused

Objektiivi küsimustele vastas Tervise Arengu Instituudi kõneisik Jaliloo.

Tänan teid saadetud pika ja põhjaliku eel-looga varustatud pöördumise eest! Kuna teie selgitussoovid ja esitatud küsimused erinevad tavapärastest päringutest, on raske aru saada, mis laadi või tasemel vastuseid te meilt ootate. Tänapäeval leiab paljudele vastused juba ka internetist – valides sobivateks allikateks usaldusväärsed teaduspõhised leheküljed, ajakirjad või tehtud teadustööd.

Nagu võite oletada, on teie poolt küsimuste esimeses pooles sõnastatud soovide ampluaa üheselt vastamiseks väga lai. Ühest definitsiooni või vastust anda on raske – sest suures osas sõltub see ka kontekstist ja taustast, millega seotult neid mõisteid kasutatakse (füüsiline tervis, vaimne tervis, sotsiaalne tervis…). Tervise klassikaline definitsioon pärineb 1946 a. Maailma Tervishoiu Organisatsiooni (WHO) poolsest sõnastusest: tervis on füüsilise, vaimse ja emotsionaalse ning sotsiaalse heaolu seisund (mitte lihtsalt haiguse puudumine).

Niisamuti on inimese soo ja selle muutmise määratlemisega (inimese bioloogilise soo määravad küll sugukromosoomid, kuid olenevalt kontekstist kasutatakse lisaks ka muid laiendeid – sooline identiteet, sooline eneseväljendus, juriidiline sugu jms). Nii nagu on muutunud ja täienenud teadmised inimese soo kohta, oleme liikunud must-valge definitsiooni juurest tänapäeva, kus ühest soo määratlust enam ei eksisteeri. Selle ning teiste teemade osas on peetud ja peetakse edasi rohkelt diskussioone, on erinevaid koolkondi ja arvamusi – neid kõiki vastuses kajastada või puudutada poleks võimalik – iga teema kohta on ilmunud hulgaliselt erialakirjandust ja uurimistöid, mille maht ületab selle, et neist kõigist lühikokkuvõtte suudaksime teha või ülevaate anda – see nõuaks eraldi ja arutut aja- ning ka inimressurssi.  

Inimese sugu määratakse üldises plaanis sünnimomendil anatoomiliselt: mees, naine ja nn intersex, ehk isik, kellel on mõlemad anatoomilised sootunnused. Kui nüüd edasi vaadata, siis sool on ka sotsiaalne mõõde (ingl keeles gender), mis võib olla muutuv nii indiviidi aspektist eluea jooksul (kuidas ja kellena ta ennast ise tunneb) kui ka olla erinevalt mõistetav erinevates kultuurides jne. Sealt tulebki, et sotsiaalsest aspektis on erinevaid definitsioone soo kohta sadu.

Kuna TAI tegevusvaldkond jääb üldjuhul rahvatervishoiu piiridesse, millest teid huvipakkuvad soo ja soomuutmise ning tõlgendamise teemad omavad kokkupuudet vaid riivamisi, soovitan teil nende mõistete täpsemaks defineerimiseks või tõlgendamiseks praktilist kokkupuudet omavate spetsialistide poole pöörduda – kindlasti oskavad seda teemat täpsemini lahti selgitada näiteks praktiseerivad meedikud, vastavat teemat käsitlevad meditsiiniõppejõud, psühholoogid, psühhiaatrid jt nende teemadega kokku puutuvad asjatundjad.

Teie esitatud küsimustest teise poole moodustavad teemad, mis kuuluvad rohkem poliitika ning seaduste kujundajate töölauale, millele on meil raske vastuseid anda. Samuti ei ole meil võimalik jagada teaduspõhise asutusena hinnanguid, kui me pole teemaga piisaval määral kas kokku puutunud või sellesse süüvinud. Seda enam on raske anda adekvaatset peegeldust impersonaalsel tasemel (näiteks teie esitatud küsimusele: „Kas inimene, kes tõsimeeli väidab, et on olemas 150+ sugu, on täie mõistuse juures?").

Loodan, et leiate teid huvitavad vastused teiste ametkondade või selle teemaga rohkem kokku puutuvate spetsialistide selgitustest. 

Toimetas Karol Kallas