Selle aasta viimases juhtkirjas teeb Objektiivi toimetus aastast lühikokkuvõtte ja suunab pilgu tulevasse aastasse, tänades kõiki toetajaid abi eest portaali ülesehitamisel ja kinnitades, et töö portaali tegevuse ja ühiskondliku mõju laiendamiseks jätkub.

Peagi lõppev 2016. aasta on olnud meie portaalile hea aeg. Oleme avaldanud palju uudiseid, arvamuslugusid, analüüse, repliike, juhtkirju, intervjuusid, videokommentaare, tõlkelugusid ja muid materjale, mis on pälvinud paljude lugejate tähelepanu ja poolehoiu. Samuti oleme kahe eduka annetuste kogumise kampaania kaudu näinud, kuidas Objektiiv läheb suurele hulgale inimestele sedavõrd korda, et nad on valmis selle tegevuse jätkamisele ja laiendamisele omalt poolt õla alla panema.

Just selle nädala alguses saime portaali toimetuse liikmete ja lähemate abilistega kaheks päevaks Saaremaal kokku, tehes möödunud aastast kokkuvõtteid ja seades tulevaks aastaks plaane. Arutasime terve rea inimeste tagasisidele ja eneseanalüüsile toetudes, mis on läinud hästi, mis võiks minna paremini ning millele tulevikus eriliselt tähelepanu pöörata. Ühelt poolt on selge, et Objektiivi senise tegevusega ollakse väga rahul ning portaali olemasolu nähakse omamoodi imena, pidades silmas, et meie tegevus toetub üksnes eraisikute annetustele.

Teiselt poolt on meil nüüd konkreetselt läbi mõeldud terve rida punkte, millele püüame algaval aastal keskenduda, et Objektiiv muutuks samm-sammult üha kvaliteetsemaks ja laiahaardelisemaks väljaandeks ning et tema ühiskondlik mõju kasvaks. Muu hulgas annavad algavale aastale kindlasti tooni juba jaanuarikuus meie oma videostuudio avamine ning aina suurem rõhuasetus õigeid põhimõtteid ja ideaale esile toovatele ja lahti mõtestavatele käsitlustele. Samuti vajavad tähelepanu paljud tehnilist laadi küsimused, millega töötamine ei ole lugejaile nähtav, ent mis on Objektiivi arengu ja portaali ühiskondliku mõju kasvu seisukohast väga olulised.

Oleme kindlad, et seni meie portaaliga saavutatu on alles pika ja viljaka teekonna algus.

Muu hulgas tuletasime aastalõpukoosolekul uuesti meelde tõsiasja, et Objektiiv ei ole kunagi varjanud taotlust seista konkreetsete maailmavaateliste tõekspidamiste ja ideaalide teenistuses, teesklemata maailmavaatelist neutraalsust. Nagu oleme algusest peale selgitanud, lähtub meie portaali tegevus püüdlusest kajastada ühiskonnas toimuvat ausalt ja omakasupüüdmatult ning meie kultuuri alusväärtusi austavalt, juhindudes konservatiivsetest ja traditsioonilistest väärtustest ning eesmärgist teenida oma maad ja rahvast.

Nõnda tegutsedes püüame rõhutada ja kaitsta Eesti ühiskonna kultuurilist järjepidevust ning selle aluseks olevaid keskseid põhimõtteid ja ideaale, nagu tõde, ilu, headus, väärikus, ausus, perekond ja abielu, truudus ja kõlbeline puhtus, mehelikkus ja naiselikkus, isadus ja emadus, avatus lastele ja austus vanemate vastu, inimelu pühadus, töökus, hoolivus, kohusetundlikkus, lugupidamine eraomandi ja looduskeskkonna vastu, isamaa-armastus, riiklik iseseisvus, poliitika suunatus ühisele hüvele ja rahva heaolu teenimisele, majanduslik heaolu ja muu selline. Otse loomulikult seisame vastu kõigele, mis kahjustab neid ideaale või on suunatud otseselt nende kõrvaletõrjumisele.

Kokku võttes kinnitame, et jätkame tuleval aastal senisest veelgi pühendunumalt igapäevast tööd Objektiivi arengu nimel. Teeme seda usus ja lootuses, et Objektiivi senised toetajad teevad oma annetustega jätkuvalt portaali tegevuse võimalikuks ning et neile lisandub veel nii suuremaid kui ka väiksemaid toetajaid, kes tahavad anda oma panuse selle jõu kasvuks ühiskonnas, mis seisab ajatute ideaalide kaitsel ja tõstab neid esile. Oleme kindlad, et seni meie portaaliga saavutatu on alles pika ja viljaka teekonna algus.

Täname kõiki Objektiivi lugejaid, toetajaid ja sõpru hea koostöö eest ning soovime teile ilusat aastalõppu ja õnnelikku uut aastat!