Illustratsioon: Bigstockphoto.com

Riigikohtu üldkogu tunnistas põhiseadusvastaseks ja seega kehtetuks välismaalaste seaduse osas, mis välistab tähtajalise elamisloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele Eestis pereelu elamiseks, vahendab ERR.

Riigikohtusse jõudis küsimus välismaalaste seaduse põhiseaduslikkusest kahest kohtuasjast, milles kaebajad vaidlustasid politsei- ja piirivalveameti otsused, millega keelduti tähtajalise elamisloa andmisest välismaalastele, kes soovisid asuda elama Eestisse enda Eesti kodanikust registreeritud elukaaslase juurde.

Esimese kaebuse esitanud anonüümne paar sõlmis kooselulepingu 2016. aastal Eestis ning teine paar 2015. aastal Saksamaal.

Ringkonnakohus leidis, et välismaalaste seadus on põhiseadusega vastuolus, kuna selles puudub õiguslik alus tähtajalise elamisloa andmiseks kirjeldatud olukordades ning algatas põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse riigikohtus.

Riigikohus: välismaalaste seadus rikub perekonnapõhiõigust ja võrdsuspõhiõigust

Riigikohtu hinnangul rikub välismaalaste seadus põhiseaduse paragrahvides 26 ja 27 kaitstud perekonnapõhiõigust ja perekonnaelu puutumatust ning paragrahvis 12 tagatud võrdsuspõhiõigust, kuna välistab kaebajatele tähtajalise elamisloa andmise kooselupartneri juurde elama asumiseks.

Seega leidis Riigikohus Eesti põhiseaduses tagatud inimväärikuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest lähtudes, et perekonnapõhiõigus kaitseb ka samast soost inimeste õigust elada Eestis perekonnana.

Põhiseaduse tõlgendamisel arvestas riigikohus muu hulgas ka Euroopa Nõukogu inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ning Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) varasema praktikaga. EIK on nimelt korduvalt leidnud, et kuna ka samasoolised paarid võivad elada stabiilses ja pühendunud suhtes, siis on neil faktilise partnerluse korral samamoodi õigus perekonnaelu kaitsele.

Riigikohus kuulutas seega eeltoodud põhjustel välismaalaste seaduse põhiseadusevastaseks ning ühtlasi kehtetuks osas, milles see välistab tähtajalise elamisloa andmise Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslasele siin pereelu elamiseks.

Riigikohtu hinnangul ei taga alternatiivsed võimalused Eesti kodaniku samasoolisel registreeritud elukaaslasel elamisloa taotlemiseks (näiteks töötamiseks) piisavat kindlust, et ta saab Eestis pereelu elada.

Riigikohtu otsusega saab tutvuda siin.

Toimetas Martin Vaher