Eesti Inimõiguste Keskuse juht Kari Käsper. Foto: Scanpix

Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud strateegilise partnerluse teise taotlusvooru raames on vastavasisulise taotluse esitanud ka homopropagandistliku kampaania "Erinevus rikastab" eestvedajana tuntud Eesti Inimõiguste Keskus.

Sel aastal sotsiaalministeeriumi kaudu rohkem kui 90 tuhat eurot aastatoetust saanud Eesti Inimõiguste Keskuse poolt esitatud taotlusega ei ole siiani võimalik avalikult tutvuda, kuna teadmata põhjusel ei ole see Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehelt kättesaadav.

Objektiivi küsimusele, miks ei ole strateegilise partnerluse taotlused vastavalt seadusele RTK dokumendiregistri kaudu nähtavad, pole paraku vastust laekunud. Samuti ei ole sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusi saadetud Objektiivile tutvumiseks, kuigi vastavasisuline teabenõue sai esitatud juba 11. novembril.

Käesoleval aastal sai Eesti Inimõiguste Keskus sotsiaalministeeriumi kaudu 92 010 eurot aastatoetust projektiks "Võrdsed võimalused kõigile mitmekesises ühiskonnas", mis lähtus projekti kohaselt eesmärgist:

  • tõsta Eesti avalikkuse teadlikkust võrdse kohtlemise teemast ja tulevastest väljakutsetest (propaganda),
  • võimestada inimesi abi otsima võimaliku ebavõrdse kohtlemise korral (st mh nõustamine ja strateegiline hagemine),
  • kujundada võrdse kohtlemise õiguskeskkonda (lobitöö),
  • tuua kokku võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevaid kodanikeühendusi (st võrgustiku ehitamine ja tugevdamine),
  • tuua kokku era- ja avaliku sektori organisatsioone läbi Mitmekesisuse kokkuleppe, Mitmekesisuse päeva ja Mitmekesisuse märgise, et jagada võrdse kohtlemise teadmisi ja printsiipe ning mitmekesisuse kasulikkust (propaganda),
  • suurendada kohalikul tasandil teadlikkust võrdsest kohtlemisest (propaganda) ning kaasata kogukondi teemasse ja
  • saada objektiivset infot Eesti elanikkonna suhtumisest LGBT teemadesse, et anda sisendit poliitikate kujundamisse (lobitöö).

Nagu Objektiiv on korduvalt tähelepanu juhtinud, ei ole selliseks tegevuseks raha eraldamine kooskõlas rahastamise aluseks oleva hasartmängumaksu seadusega, mille kohaselt võib võib hasartmängumaksust laekunud raha sotsiaalministeeriumi kaudu eraldada üksnes sellisteks projektideks, mis on seotud hasartmängusõltuvusega inimeste, perede, meditsiini, hoolekande, vanurite või puuetega inimestega.

Lisaks nn seksuaalvähemuste õiguste eest seismisele on Eesti Inimõiguste Keskus tegutsenud aktiivselt ka liberaalsema pagulaspoliitika edendajana, esitledes seda tegevust pagulaste ja varjupaigataotlejate õiguste kaitsmisena.

Oma hiljutises artiklis kaitses Eesti Inimõiguste Keskuse pikaaegne juht Kari Käsper ka Eesti LGBT Ühingu riiklikku rahastamist, nimetades niisuguse maksumaksjate raha kasutamise lõpetamise nõudmist mitte ainult rünnakuks LGBT kogukonna vastu, vaid ka rünnakuks vabaduse vastu.

Seejuures on end inimõiguste eest seisjana esitlev Käsper olnud Eestis üks peamisi hääli, mis kutsub nn viha- või vaenukõnet kriminaliseerima ning samuti on tema eestvedamisel olnud Eesti Inimõiguste Keskus nn seksuaalvähemuste huvikaitse vahendina käivitatud pealekaebamisrakenduse UNI-FORM kasutusele võtmise eestvedaja Eestis.

Käsper on ka ühe peamise kolmanda sektori organisatsioonide rahastamise kanalina toimiva Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu liige.

Strateegilisi partnereid otsib sotsiaalministeerium esmakordselt koguni nelja-aastaseks perioodiks, kusjuures ühingutel on võimalik taotleda selleks perioodiks rahastust kokku kuni 400 000 eurot.

Toimetas Varro Vooglaid

Juhtkiri: homolobi ebaseaduslik riiklik rahastamine nõuab õiguskaitseorganite sekkumist