Rahandusminister Martin Helme Objektiivi stuudios. Foto: Objektiiv

Rahandusminister Martin Helme edastas ELi liikmesriikidele suunatud konsultatsiooni raames sotsiaalminister Tanel Kiigele Eesti seisukohad, mille järgi ei tuleks erinevaid nn soolise võrdõiguslikkuse algatusi edasi arendada ja juba tehtud sammud tuleks tagasi pöörata. 

Helme sõnul on Eesti ja kogu Euroopa Liidu jaoks täna üha suuremaks väljakutseks meie ettevõtete konkurentsivõime globaalsel turul. “Võitlus talentide pärast on üleilmne ning ei tunne riigipiire ja lähtuda tuleb eeldusest, et ettevõtjad, kes talente otsivad, ei diskrimineeri kedagi soo alusel,” seisab Helme allkirjaga läkituses.

Poliitikate kujundamisel tuleks Helme sõnul ettevõtjaid rohkem usaldada ning neile mitte seada järk-järgult täiendavaid piiranguid, sh. palkadega seotuid, kuna see ühelt poolt pärsib ettevõtete konkurentsivõimet, teisalt aga vähendab töövõtjate motivatsiooni end arendada.

Helme sõnul peaksid ettevõtjad töötajaid palgates olema vabad oma palgakujunduses. “Meie hinnangul on peamiseks palka mõjutavaks asjaoluks inimese panus ettevõtte edusse ning sugu ei mängi siin olulist rolli,” seisab kirjas.

Kui palgad kujunevad ettevõtja ja töövõtja vahelistes läbirääkimistes, viib see Helme sõnul pikas perspektiivis olukorrani, kus kasvab töötajate motivatsioon nii enda professionaalseks
arendamiseks kui läbirääkimisoskuste parandamiseks.

“Eesti ja kogu Euroopa Liit peaks astuma tõsiseid samme, et liikuda tagasi vaba turumajanduse reeglite suunas. Mida rohkem tegutsemisvabadust ettevõtetele jääb ning mida rohkem riik ettevõtjaid usaldab, seda suurem on tõenäosus, et Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõime globaalselt kasvab,” seisab kirjas.

Seepärast on Eesti Helme sõnul seisukohal, et puuduv vajadus täiendavate regulatsioonide järele soolise palgalõhe vallas. Pigem tuleks praegused regulatsioonid üle vaadata ning neid leevendada kuni nende kaotamiseni. “Eesti kogemus näitab, et ettevõtjad teevad palgaotsuseid selle järgi, kui palju üks või teine inimene panustab ettevõtte edusse ning
ei diskrimineeri kedagi tema soo pärast,” kirjutas Helme.