Indrek Tarand. Illustratsioon: Objektiiv

Jaanuari lõpus kinnitas Harju Maakohus Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) ja Indrek Tarandi vahel sõlmitud kompromissikokkuleppe, mille kohaselt kohustus Tarand tagastama seni tagastamata osa SAPTK-lt alusetult saadud 2000 eurost. Veebruari keskel kandis Tarand raha üle ja sellega on poolte vaheline vaidlus lõppenud.

2018. aasta novembris toimus riigikogu ees ÜRO rändeleppe vastane meeleavaldus, kus Indrek Tarand tungis omavoliliselt lavale ja keeldudes sealt organisaatorite korraldusi eirates lahkumast. 

Kui meeleavaldusel osalenuid oma käitumisega solvanud Tarand lõpuks lavalt lahkus, puhkes rüselus, mille käigus kaks meeleavaldusel osalenud meest, Meelis Osa ja Mart Rieberg, jagasid toonasele eurosaadikule mõned vopsud.

Selle peale esitas Tarand politseile kuriteoteate, mille alusel käivitati Osa ja Riebergi suhtes kriminaalmenetlus. Samal ajal keeldus politsei algatamast kriminaalmenetlust Tarandi suhtes – karistusseadustiku paragrahvi 158 kohaselt, mis ütleb, et seaduslikult korraldatud avaliku koosoleku takistamise või selle vägivaldse laialiajamise eest karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Oma otsust õigustas politsei väitega, et Tarand ei takistanud avaliku koosoleku läbiviimist, vaid üksnes osales koosolekul. 

2019. aasta maikuus päädis Osa ja Riebergi vastu algatatud kriminaalmenetlus lepitusmenetlusega, mille raames sõlmitud kokkuleppe kohaselt kohustusid mehed maksma Tarandile kahepeale kokku 2000 eurot. Seejärel pöördusid Osa ja Rieberg SAPTK-i poole küsimusega, kas oleks võimalik saada abi summa kokkukogumiseks. Abi osutamiseks kutsus SAPTK inimesi tegema sihtotstarbelisi annetusi. Vajaminev summa saadi kokku juba sama päeva jooksul ja kanti 23. mail 2019 Tarandile üle.

27. mail teatas aga Tarandi advokaat Riebergi ja Osa kaitsjale, et Tarand ei nõustu sellisel moel lepitusmenetluse kokkuleppe täitmisega ning nõuab, et mehed kannaksid mõlemad isiklikult selle summa tema arvele üle. Ühtlasi lubas Tarand oma esindaja kaudu selgesõnaliselt, et kannab SAPTK poolt talle üle kantud summa SAPTK-le tagasi.

Toetudes Tarandi lubadusele SAPTK-le raha tagastada, tegid Rieberg ja Osa seejärel vastavalt 28. ja 29. mail mõlemad Tarandi arvele 1000-eurose ülekande – olles eelnevalt saanud selle raha SAPTK-lt – ning täitsid seega lepitusmenetluse kokkuleppe tingimuse vastavalt Tarandi nõudmisele. Tarand aga omalt poolt SAPTK-le raha ei tagastanud.

Kuivõrd Tarand eiras vähemalt kolmel korral SAPTK palvet täita oma lubadus ja 2000 eurot SAPTK arvele tagasi kanda, esitas SAPTK 2019. aasta juulis prokuratuurile Tarandi vastu kuriteoteate. Prokuratuur aga leidis nii Põhja Ringkonnaprokuratuuri kui hiljem ka Riigiprokuratuuri kaudu, et Tarand ei ole pannud toime vara omastamise kuritegu karistusseadustiku paragrahvi 201 tähenduses, sest Tarandi kavatsus vara omastada ei olevat piisavalt tõendatud.

"Kogutud materjalide pinnalt ei ole tuvastatav, et I. Tarand oleks 2000 eurot omastanud või omastamise tahet sõnaselgelt väljendanud. Ilmselt ta soovib raha tagastamist teha tülikaks raha omaniku poolt tsiviilmenetluse käivitamisele suunamisega. Nimetatud asjaolud aga ei ole aluseks kriminaalmenetluse alustamiseks," leidis Riigiprokuratuur toona ja tõi välja, et soovi korral võib SAPTK pöörduda oma raha tagasi saamiseks tsiviilkohtu poole. Kuigi SAPTK vaidlustas Riigiprokuratuuri otsuse Tallinna Ringkonnakohtus, ei olnud ka sellest abi.

2020. aasta 30. septembril esitas SAPTK Harju Maakohtule hagi Tarandi vastu, nõudes alusetult saadud raha tagastamist koos intressidega, nüüd tsiviilkorras. Hagi esitamise taustaks oli olukord, kus Tarand oli SAPTK advokaadi nõudekirjade tulemusel 2020. aasta märtsikuus tagastanud summa 847,8 eurot, ent jätnud ülejäänud raha siiski endale, õigustades seda SAPTK poolt oma raha tagasisaamisel ettevõetud sammudega väidetavalt temale tekitatud kahjuga.

29. jaanuaril 2021 kinnitas Harju Maakohus kompromissikokkuleppe, millega endine eurosaadik kohustus tagastama seni tasumata summa 1 152,2 eurot. Samas deklareeris ta, et ei võta summa tasumisega omaks SAPTK-i esitatud nõuet. 15. veebruaril kandiski Tarand nimetatud summa üle. SAPTK nõustus kompromissilepingu kohaselt mitte nõudma sisse intresse ja õigusabikulusid, et vältida niigi pikale veninud vaidluse jätkumist. Sellega on ligi kaks aastat väldanud vaidlus lõpetatud.