Foto: bigstockphoto.com

Euroopa Komisjon tutvustas neljapäeval seksuaalvähemustele võrdõiguslikkuse strateegiat, milles tehakse ettepanek laiendada Euroopa Liidu kuritegude loetelu nii, et see hõlmaks ka homofoobseid vaenu õhutavaid avaldusi ja vaenukuritegusid. Muuhulgas lubab komisjon tegutseda ka homoseksuaalsete isikute partnerluse ja vanemluse vastastikuse tunnustamise nimel liikmesriikides.

Euroopa Komisjon tutvustas neljapäeval Euroopa Liidu esimest lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste (LGBTIQ) võrdõiguslikkuse strateegiat, mille president Ursula von der Leyen kuulutas välja oma 2020. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus.

Euroopa Komisjoni pressiteate kohaselt tunneb 43% LGBTIQ-inimestest end diskrimineerituna, mistõttu käsitletakse uues strateegias LGBTIQ-inimestega seotud ebavõrdsust ja probleeme, sätestades järgmiseks viieks aastaks mitmed sihipärased meetmed, sealhulgas õigus- ja rahastamismeetmed.

Strateegias tehakse ettepanek laiendada Euroopa Liidu kuritegude loetelu nii, et see hõlmaks ka homofoobseid vaenu õhutavaid avaldusi ja vaenukuritegusid. Samuti tehakse seal ettepanek esitada muu hulgas õigusaktid vanemluse vastastikuse tunnustamise kohta piiriülestes olukordades:

"Liikmesriikide õigusaktide erinevuste tõttu ei pruugita peresidemeid alati tunnustada, kui vikerkaarepered ELi sisepiire ületavad. Komisjon esitab seadusandliku algatuse vanemluse vastastikuse tunnustamise kohta ja uurib võimalikke meetmeid, kuidas toetada samasooliste isikute partnerluse vastastikust tunnustamist liikmesriikide vahel."

Võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli sõnul "kutsutakse strateegias neid liikmesriike, kellel puuduvad LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse riiklikud strateegiad, üles võtma vastu strateegia, milles käsitletakse LGBTIQ-inimeste konkreetseid võrdõiguslikkuse vajadusi oma riigis". 

LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia aastateks 2020–2025 koosneb neljast osast: võitlus diskrimineerimise vastu, ohutuse tagamine, "vikerkaareperede" õiguste kaitse ning võitlus LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse tagamiseks kogu maailmas.

Võrdõiguslikkuse voliniku Helena Dalli juhtimisel ja võrdõiguslikkuse rakkerühma toetusel integreerib komisjon LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise vastase võitluse kõikidesse Euroopa Liidu poliitikavaldkondadesse ja peamistesse algatustesse.

Järgmiste sammudena julgustatakse liikmesriike tuginema olemasolevatele parimatele tavadele ja töötama välja oma tegevuskavad LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse kohta. Eesmärgiks on kaitsta LGBTIQ-inimesi paremini diskrimineerimise eest ja täiendada selle strateegia raames võetavaid meetmeid LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse edendamise meetmetega liikmesriikide pädevusse kuuluvates valdkondades.

Euroopa Komisjon jälgib korrapäraselt strateegias kirjeldatud meetmete rakendamist ja esitab 2023. aastal vahekokkuvõtte.

Kuigi pressiteates nenditakse, et paljud LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse parandamisega seotud poliitikavaldkonnad kuuluvad peamiselt liikmesriikide vastutusalasse, sedastatakse ühtlasi, et Euroopa Liidul on siiski oluline roll poliitiliste suuniste andmisel, liikmesriikide tegevuse koordineerimisel, rakendamise ja edusammude jälgimisel, Euroopa Liidu fondide kaudu toetuse andmisel ning heade tavade vahetamise edendamisel liikmesriikide vahel.

Väidetavalt pole tegemist LGBTIQ-ideoloogia pealesurumisega

"Lükkan otsustavalt tagasi süüdistused, et siin on tegemist Lääne-Euroopa riikide ideoloogia pealesurumisega. Küsimus ei ole ideoloogias, vaid Euroopa Liidu kodanike õigustes. Küsimus on identiteedis, mitte ideoloogias," ütles algatusi pressikonverentsil tutvustanud Euroopa Komisjoni väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresident, Tšehhi poliitik Vera Jourova.

Tema sõnul sobib lesbide, geide, biseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste (LGBTIQ) tõrjumine kokku autoritaarse mõtlemisega, mitte aga Euroopa Liitu.