MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda juhatuse esinaine Kätlin Telvik. Foto: erakogu

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff juhtis MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoja nimel haridus- ja teadusministeeriumile saadetud märgukirjas tähelepanu, et ministeerium kirjutab haridustöötajatele ette testimiskohustust, omamata selleks õigust. Nüüdseks ongi ministeerium juhised vargsi ära muutnud.

Ministeeriumi esialgse, 13. augustil väljastatud juhise kohaselt pidid lasteaedade, üldharidus- ja kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, huvikoolide sh eelkoolide jt noorsootööasutuste töötajad ning iga päev asutuse hoones viibivad teenusepakkujad, kes pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole lõppenud, korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti.

Kuvatõmmis esialgsest juhisest

Advokaat Reilik-Bakhoff juhtis aga 25. augustil ministeeriumile saadetud märgukirjas tähelepanu, et juhis pole kooskõlas määruse „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded" seletuskirja 13. augustil ehk juhise väljasaatmisega samal päeval tehtud muudatustega, kus sätestati, et tööandjatel (ehk antud juhul koolidirektoritel) on SARS-CoV-2 riski maandamiseks küll õigus ja võimalus, aga mitte kohustus kasutada "tõhusaid meetmeid", milleks nakkusohutuse tagamisel saab eelkõige lugeda vaktsineerimisvõimaluste toetamist, nakkusohutuse tõendamist COVID-19 haiguse läbipõdemise, testimise või vaktsineerimise tõendiga ning töötajate testimist. Seletuskiri täpsustas vaid kolm päeva varem vastu võetud muudatusi klausliga, et nimetatud meetmed pole kohustuslikud.

Seletuskirjas seisab, et tööandja peab kaaluma lisaks nimetatud meetmetele ka teisi tõhusaid meetmeid, sh töö ümberkorraldamist, isikukaitsevahendite kasutamist ja hügieeninõuete järgimist. Tööandja peab seejuures tagama, et valitud meetmed on konkreetses töökeskkonnas ja konkreetse töötaja töö iseloomu arvesse võttes proportsionaalsed ja asjakohased ning tagavad adekvaatselt riskianalüüsis hinnatud riskide maandamise.

Vastava määruse seletuskirja 10. ja 13. augusti redaktsioonid

Esimesel septembril muutiski ministeerium juhise teksti ära – nüüd seisab seal, et testida tuleb juhul, kui kooli enda koostatud riskianalüüs seda ette näeb. See tähendab, et testimise üle otsustab iga kool ise. Kuigi juhise juures seisab nüüd märkus "UUENDATUD 01.09.2021", pole ministeerium teadaolevalt avalikult tehtud veale tähelepanu juhtinud.

Kuvatõmmis uuendatud juhisest.

Objektiiv on kommentaaripalvega pöördunud ka haridus- ja teadusministeeriumi poole.

Toimetas Jaanus Vogelberg