Foto: Piqsels

Progressiusulise kliimamaailmalõpu sekti propagandatöötajad leiavad, et inimesed, keda inimtekkelised kliimamuutused paanikasse ei aja, on suuremas osas naistepõlguritest naftamehelikud konservatiivid.

2020. aasta veebruari alguses ilmus teadusajakirjas Applied Psychoanalytic Studies (Psühhoanalüüsi rakendusuuringud) kriminaalpsühholoogi Joshua Nelsoni kokku kirjutatud uuring, mis kannab pealkirja "Petro-maskuliinsus ja kliimamuutuste eitamine valgete, poliitiliselt konservatiivsete Ameerika meeste seas". 

Kuna "nafatamehelikkuse/petro-maskuliinsuse" käsitlusviis sobitub sujuvalt vimmapõhisesse intersektsionalistlikku progressiusu kõikehõlmavasse ja -seletavasse maailmapilti – mille elutähtsaks osaks on inimtekkeliste kliimamuutuste teooria ning sellega inimesi hirmutavad naisaktivistid – siis on naftamehelikkusest saanud järjekordne kaigas, millega saab taguda konservatiive ja valgeid meesterahvaid.

Nelson kirjutab oma arvamusloo sissejuhatuses:

"Ameerika Ühendriikide valgete, poliitiliselt konservatiivsete meeste puhul on laiaulatuslikult tuvastatud, et neid iseloomustavad petro-maskuliinsed hoiakud, mis sisaldavad osaliselt rassistlikke, naistepõlglikke ja kliimamuutusi eitavaid seisukohti. Selliseid uskumusi ja nende [petromaskuliinsusega] seotud tegevusi, mille hulgas on kliimahävitamine, võib käsitleda kui kompenseerivaid reaktsioone tänapäeva rassilisele, [sotsiaalse] soo ja kliimaga seotud ängidele, mida kogetakse ohuna traditsioonilisele meeste eelisõigusele ning võimule. Need [ängid] avalduvad võimenduvate autoritaarsete ihade ja nendega seotud sotsiopoliitliste liikumiste kaudu, nagu seda on näiteks vabariiklaste püüdlus teha Ameerika jälle suureks (Make America Great Again). Käesolevas uuringus kasutatakse indiviide ja suuri inimgruppe käsitlevaid psühhoanalüütilisi kontseptsioone, grupi psühhodünaamikat ja protsesse ning põlvkondadevahelist idealiseeritud müüdi ning fantaasiate üleandmist, mis selgitavad ja laiendavad viidatud keerulisi fenomene. Samuti pakutakse välja konkreetsed strateegiad, kuidas harutada lahti tugevad sidemed, mis on olemas valge mehelikkuse, fossiilkütuste kasutamise ja kliimamuutuste eitamise vahel. Nende lahendustega avatakse uks ühiste murekohtade lahendamisele suunatud ja kliima eest hoolitsevatele alternatiividele, mis ei ole kliimat hävitavad, kuid samas võimestavad nii indiviide, suuri gruppe kui rahvuslikku identiteeti."

Lühemalt: naftamehelikkus on valgeid mehi iseloomustav probleem, millega käivad kaasas rassism, naistepõlgus ja inimtekkelisi kliimamuutusi eiravad vaated. Naftamehelikkus ja sellega seotud hädad on põhjustatud rassiõiglusest, inimeste soomutmisest ja sadadest "sotsiaalsetest sugudest" ning "rohepöördest" tingitud ängist.

"Naftamehelikkus" on sobiv käibeväljend, millega saab põrmu taguda iga mehe, olgu nad siis konservatiivid või mitte, kes julgevad kritiseerida hungweipinglike naiskliimaaktivistide, nagu seda on Greta Thunberg ja Greta 2.0 Sophia Kianni, paanikat külvavaid ning usupõhiseid seisukohti. 

Üks selline nafatamehelikkuse – ehk inimeste, kes osutavad, et kliimaaktivistid valetavad ja ükski nende ennustus pole tänaseni täppi läinud – vastane jauramine üllitati hiljuti suhteliselt populaarses meediaportaalis Daily Kos, millest see levis üle sotsiaalmeedia ja Kosi usukaaslaste portaalide.

Daily Kosi artikkel kannab pealkirja "Kaks naisaktivisti, Greta Thunberg ja Sophia Kianni on mõlemad olemas ja nii on kliimaeitajad muutunud misogüünseks".

Artikli sisuks on asjaolu, et Thunberg avaldas 2018. aastal sotsiaalmeedias postituse milles osutab portaalis GritPost ilmunud artiklile: "Inimesed surevad välja kui kliimamuutuseid 2023. aastaks korda ei tehta". Artiklis kirjeldatakse kliimateadlase James Andersoni seisukohta, et kui 2023. aastaks ei lõpetata ära kõigi fossiilkütuste kasutamist, siis sulab poolustelt jää ära, mis omakorda põhjustab inimkonna väljasuremise. Kuna pooluste jää on jäänud samaks, Gröönimaale tekib jääd juurde ja maailmas on fossiilkütuste kasutamine pigem suurenenud, siis kustutas Thunberg oma postituse käesoleva aasta märtsi alguses ära. Mitmed konservatiivsed väljaanded ja arvamusliidrid juhtisid sellele ka tähelepanu.

Daily Kosi hinnangul on Thunbergi ja Kianni levitatavale väärteabele osutamise puhul tegu puhta naistepõlgusega:

"Seksistlik kliima väärteave, mis keskendub naisaktivistide väljanägemisele [Kianni näeb Thunbergist väidetavalt paremini välja], vähendab nende saavutusi, seab edukad naised konkureerima üksteise vastu ja jõustab nii patriarhaalseid kui fossiilkütuste tööstuse võimusüsteeme. Õpetlased, nagu seda on Cara Daggett, on juba aastaid osutanud, kuidas kliimaeitus ja misogüünia on omavahel petro-maskuliinsuse kontseptsiooni kaudu seotud. Petro-maskuliinsuse [naftamehelikkuse] teooria kirjeldab, kuidas fossiilkütuste süsteemid jõustavad patriarhaalsust, valget ülemvõimlust ja autoritaarsust". 

"Thunbergi ja Kianni vastased pidevad rünnakud on kainestavaks meeldetuletuseks, et kliima väärteave ja misogüünne vihakõne on omavahel tihedalt seotud," lõpetab Daily Kos oma ülevaate.