Gert Goršnov. Foto: Gert Goršanovi Facebooki leht

26.09.2022 | Uudist on parandatud/täiendatud vastavalt Tartu Halduskohtult laekunud selgitusele. Vastav osa on lisatud uudise lõppu ning algsel kujul avaldatud uudist tuleb lugeda ja tõlgendada kooskõlas kohtu selgitustega.

Tartus asuva spordiklubi Corsagym eestvedaja Gert Goršanov andis teada, et kohus rahuldas spordiklubi kaebused ning tühistas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolt 21. oktoobril 2021 tehtud ettekirjutuse, keelates ühtlasi ettekirjutuse jõustamiseks sunniraha nõudmise.

Goršanov, kes on kogu koroonakriisi vältel teravalt kritiseerinud valitsuse poolt kehtestatud koroonapiiranguid, kirjutas oma Facebooki lehel, et eilne Tartu Halduskohtu määrus peaks asetama uude valgusse kõigi nende tegevuse, kes hurjutasid tema spordiklubi koroonapiirangutele mitteallumise pärast.

Spordiklubi juhi sõnul peaks hiljemalt nüüd inimesed mõistma, kui mõistusevastane oli PPA püüdlus keelata inimestel trenni tegemine.

"Kahjuks leidus sellise mõttemaailmaga inimesi meie ümber üllatavalt palju ja palju oli ka neid, kes tegid lisaks veel telefonikaebuseid politseisse! Mind peeti konfliktseks ja seadust eiravaks kodanikuks, sest julgesin sellele debiilsusele vastu hakata. Õnneks oli üksikuid samasuguseid veel ja ma polnud päris üksi!" märkis ta, osutades Sparta spordiklubile ja Elvis Brauerile.

Kas mäletate hiljaaegu napakate poolt kehtestatud olukorda kus kirjutati:"Eile käisid politseinikud kahel korral…

Posted by Gert Goršanov on Saturday, September 24, 2022

Goršanov nimetas koroonapiiranguid debiilsuseks ja avaldas kahetsust, et sellega läksid kaasa mitte ainult peaminister Kaja Kallas, vaid ka politseiametnikud ja ajakirjanikud.

"Kogu selle asja juures oli kurb see, et selle lauslollusega noogutasid kaasa ka paljud tuttavad ja minu üllatuseks selgus, et mida haritum inimene, seda suurem uskumus oli tal sellesse jaburusse," toonitas mees ja osutas ühtlasi, et kõnealune kogemus kinnitab inimeste kahetsusväärset kalduvust konformsusele.

Kõnealuse kohtumääruse kommentaariks märkis Goršanov, et see annab lootust, et mingil tasemel õiglus siiski veel teostub.

PARANDUS/TÄIENDUS (26.09.2022)

22. septembril 2022 laekus Tartu Halduskohtult alljärgnev selgitus, millest lähtuvalt paluti uudist täpsustada. Uudise toimetaja möönab, et koostas uudise ilma võimaluseta kõnealuse määrusega tutvuda ning toetudes üksnes Gert Goršanovi temaatilisele Facebooki postitusele.

"Tartu Halduskohtu 15. septembri 2022. a määrus oli korraldava iseloomuga menetluslik määrus, mitte lõpplahend. Nimetatud määruses selgitas kohus kaebajale (Spordiklubi Corsagym, seaduslik esindaja Gert Goršanov) menetlusse võetud nõuete läbivaatamisega seotud asjaolusid ja menetluse jätkamise eelduseid.

Kaebaja ei soovinud tuvastamisnõudele üle minna ja nõustus menetluse lõpetamisega, mistõttu lõpetas kohus täna, 26. septembril tehtud määrusega haldusasja menetluse. Menetluse lõpetamise tõttu ei võtnud kohus sisulist seisukohta selles, kas algselt vaidlustatud ettekirjutus ja sunniraha rakendamine oli materiaalselt õiguspärane või mitte.

Kohus tõi tänases määruses välja, et vastustaja (Politsei- ja Piirivalveamet) vastusest kohtule nähtub, et samaaegselt kohtus haldusakti ja toimingute vaidlustamisega astus kaebaja samme ettekirjutuse täitmiseks ning 23. novembriks 2021, kui toimus vastustaja järelkontroll, oli vaidlusalune ettekirjutus kaebaja poolt täidetud. Lisaks märgib kohus, et kaebajale ettekirjutusega pandud kohustused kehtisid kuni Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 p 10 alapunt 1 ja p 16 kehtivuse lõpuni. Nimetatud Vabariigi Valitsuse korraldus tunnistati Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 2022. a korraldusega nr 124 kehtetuks. Seetõttu ei ole kaebajale tehtud ettekirjutus enam kehtiv ning selle mõju kaebajale on praeguseks lõppenud.

Kuna ettekirjutus on praeguseks kehtivuse kaotanud ja kaebaja sellega seatud kohustused tegelikult täitnud, siis ei ole ka alust sunniraha sissenõudmiseks. Vastustaja selgitas kohtule, et sunniraha nõudeid ei ole sundtäitmisele saadetud ning sunniraha rakendamise õigus on praeguseks ära langenud. Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 lg 3 p 1 välistab sunnivahendi rakendamise, kui sama paragrahvi lõikes 1 sätestatud sunni rakendamise alused on ära langenud.

Kohus märkis, et praeguseks ajaks on asjaolud kujunenud selliseks, et kaebaja enda tegevuse tagajärjel ning lisaks ka Vabariigi Valitsuse korralduse nr 305 kehtetuks tunnistamise tõttu on käesolev vaidlus muutunud ainetuks."

Toimetas Varro Vooglaid