Foto: BigStockPhoto

Novembris avaldati rahvusvahelise LGBT-organisatsiooni IGLYO ja Thompson Reutersi Fondi koostöös valminud raportis tulemused, milles esitatakse 11 taktikat riikide seaduste muutmiseks, et tagada alaealistele ligipääs seaduslikule "soovahetusele".

Selle aasta novembris avaldas IGLYO koostöös Thompson Reutersi Fondi ja advokaadibüroo Dentonsiga valminud raporti, milles analüüsitakse kaheksa Euroopa riigi seaduste olukorda ja kodanikuühenduste tegevust "transsooliste" õiguste küsimuses, keskendudes eriliselt noortele, sh alaealistele, vahendab LifeSiteNews. Muu hulgas esitatakse raportis 11 taktikat, mis seniste kampaaniate analüüsi kohaselt eriti tõhusaks osutunud.

IGLYO (The International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex (LGBTQI) Youth & Student Organisation) on 96 riiklikust ja kohalikust LGBTIQ noorteorganisatsioonist koosnev koostöövõrgustik, mille sihiks on muuhulgas noorte aktivistide koolitamine ja haridussüsteemide muutmine. Thompson Reuters on üks maailma suurim globaalne uudiste ja informatsiooniteenuste ettevõte. Dentons on aga töötajate arvu järgi maailma suurim advokaadibüroo.

Raportis analüüsitakse kaheksa Euroopa riigi (Norra, Malta, Belgia, Taani, Prantsusmaa, Iirimaa, Portugal, Suurbritannia) seadusi noorte (sh alaealiste) "transsooliste" õiguste perspektiivist – käsitletakse nt küsimusi sellest, kas seadused lubavad omal soovil "soovahetust", millisest east alates on see lubatud, milliseid nõudeid selleks esitatakse jne.

Veel analüüsitakse kodanikuühenduste tegevust "transsooliste" õiguste edendamisel, vaadeldes lähemalt, mis on toiminud ja mis mitte. Niisuguste kogemuste analüüsi pinnalt antakse 11 "hea praktika" või taktika näol ka teistes riikides tegutsevatele aktivistidele soovitused selle kohta, kuidas seadusi kõige kiiremalt ja efektiivsemalt muuta.

Järgnevalt avaldame lühendatult raporti 11 taktikalist soovitust.

1. Võta sihiks noorpoliitikud

Aktivistide kogemuste kohaselt on eriti kasulik enda poole võita erakondade noortekogud, sest tihti võtavad vanemad poliitikud oma erakonna noori kolleege tõsisemalt (ei taha olla ajast maha jäänud).

Mõnel juhul pidasid aktivistid kasulikuks rõhutada, et kuna noorpoliitikuist saavad tulevikus otsuseid langetavad tegevpoliitikud, saavad muutused, mida nemad pooldavad, tõenäolisemalt teoks ja on „ajaloo õigel poolel".

Kuna noorpoliitikute vanus võimaldas neil eakaaslaste olukorraga paremini suhestuda, oli mõnes kampaanias mõjus lasta noorpoliitikuil endil propageerida legaalse soovahetuse ea alandamist. Ka kriitika tõrjumine õnnestus neil seetõttu paremini.

2. Lahuta kampaania meditsiinist

Intervjuudes mainisid mitmed aktivistid, et kampaaniates oli tähtis soovahetust puudutavate seadusmuudatuste eraldamine meditsiinist. See tähendab, et tuleb lükata ümber avalikus arvamuses levinud seisukoht, nagu oleks sotsiaalse soo vahetamine meditsiiniline probleem.

Tihti ei suuda avalikkus neid kahte ideed üksteisest eristada, mis võib põhjustada hirmu soomuutmise protsessidele ligipääsu laiendamise ees. Mitmetes riikides on meditsiinilised ja juriidilised protsessid selles osas tõepoolest siiani seotud.

Seetõttu peavad sotsiaalse soo tunnustamise seaduste muutmisele suunatud kampaaniad need ideed teineteisest eraldama, kasutades selleks mh hariduskampaaniaid. Avalikkuse silmis peab sotsiaalse soo tunnustamine saama eristatuks soo muutmise operatsioonidest.

Üks oponentide ja kriitikute tihti korratud argument on, et alaealistele ei peaks enne täiskasvanuiga tehtama pöördumatuid operatsioone. Aktivistid on aga püüdnud avalikkust harida, et sotsiaalse soo tunnustamine on ainult juriidiline protsess. Sellega parandatakse ka alaealiste ligipääsu neile protsessidele.

3. Kasuta päris inimeste juhtumeid

Sotsiaalse soo muutmise seadusliku tunnustamise protsessi läbinud inimeste lugude jutustamine inimlikustab kampaaniat ning võimaldab poliitikuil ja avalikkusel sellega suhestuda kasvava empaatia ja mõistmisega. […]

4. Tee narratiivid anonüümseks

Maltal on teleprogrammid ja teised fiktiivsed narratiivid põhinenud tõestisündinud lugudel, mis on avalikule arvamusele tõhusat mõju avaldanud. Anonüümsed lood võivad olla kasulikud, kui inimene ei tunne end turvaliselt, kardab ahistamist ja ei julge esineda internetis või mujal.

5. Jõua valitsuse tegevuskavast ja meediast ette

Mitmetes uuritud huvikaitsekampaaniates oli kodanikeühendustel selgelt kasulik avaldada progressiivne seadusettepanek enne riigi valitsust. MTÜ-d peavad sekkuma seadusandlikku protsessi varakult, ideaalis enne kui see on alanud.

Nii suudavad nad valitsuse tegevuskava ja lõplikku ettepanekut kujundada palju suuremal määral võrreldes sekkumisega pärast seda, kui valitsus on juba oma ettepaneku välja käinud. Kui ei sekkuta varakult, võib lõplik sotsiaalse soo tunnustamise seadus kujuneda palju vähem progressiivseks kui aktivistidele meeldiks. See õppetund kehtib ühtlasi meedia kohta. […]

6. Kasuta vahendina inimõigusi

Meie uurimuse järgi on inimõiguste-argumendid olnud kesksel kohal mitmes edukas progressiivsetele sotsiaalse soo tunnustamise seadustele suunatud kampaanias.

Norras olid inimõiguste-argumendid aktivistide kampaaniate nurgakiviks. Enne viimaseid reforme kehtis kord, kus legaalselt sugu vahetanud steriliseeriti. See andis Norra aktivistidele veenva argumendi, et transsooliste inimõigusi rikutakse. See oli nende kampaania edu võtmetegur.

Sarnane oli olukord Belgias […]. Nüüd on Belgias üks kõige progressiivsemaid sotsiaalse soo tunnustamise seadusi maailmas. […] Ei ole teada, mis on sellise lähenemise edu taga. Asi võib olla inimõiguste rikkumise poliitilises stigmas ja rahvusvahelises järelvalves. Teine võimalus on, et lähenemine inimlikustas transsoolisi ja parandas suhtumist neisse.

7. Seo oma kampaania populaarsema reformiga

Iirimaal, Taanis ja Norras viidi sotsiaalse soo tunnustamise seadused läbi samaaegselt teiste populaarsemate seadusmuudatustega nagu samasooliste abielu seadustamine. See pakkus tegevusele kaitsva loori. Seda eriti Iirimaal, kus võrdset abieluõigust toetati jõuliselt, kuid sooidentiteedi teemadele osutus avalikkuse poolehoiu võitmine raskemaks. Esimese tuules sai toetuse ka teine.

8. Väldi liigset meediakajastust ja tähelepanu

Riikides nagu Ühendkuningriik, kus reforme sotsiaalse soo tunnustamiseks on peavoolumeedias kujutatud eksitavalt, on neile tekkinud vastupanu. […] Iirimaal on aktivistid selle probleemi vältimiseks teinud lobitööd isiklikult poliitikutega ja püüdnud meediakajastust minimeerida.

Samuti on Norra aktivistid loonud tugevad sidemed noorpoliitikutega, kes esitasid siis vanematele parteiliikmetele ettepanekud nõutud muudatusteks. Kuna muutused pakuti välja mitte välise organisatsiooni poolt, vaid partei seest, oli taktika mõjus vanemate poliitikute veenmisel.

9. Carpe diem

On väga oluline, et kodanikeühenduste aktivistid haaraksid seadusmuudatusi propageerides kinni igast võimalusest. Aktivistid peavad kiirelt kasu lõikama poliitilisest "lainest". […]

Need poliitilised momendid võivad olla lühikesed, kuid annavad võimaluse, mida intervjueeritud MTÜ-de liikmed suutsid efektiivselt kasutada seaduslike sotsiaalse soo tunnustamise protsesside edendamiseks.

10. Tee koostööd

Keskse tähtsusega on, et aktivistid teeksid koostööd kodumaiste LGBTI-ühendustega,  rahvusvaheliste ja regionaalsete transsooliste õiguste organisatsioonidega ja inimõiguste ekspertidega akadeemilises maailmas. Kampaaniates, mida uurisime oli koostööl hulk positiivseid mõjusid […].

11. Hoidu kompromissist

Viimane õppetund uuritud kampaaniatest on, et aktivistidel tuleb olla ettevaatlik kompromisside suhtes, sest kompromiss võib olla kaheteraline mõõk. Näiteks Iirimaal oli kompromiss noorte transsooliste sotsiaalse soo tunnustamise küsimuses oluline, et seadusemuudatus saaks vastu võetud, kuid võib minna aastaid, enne kui seadused suudetakse transnoortele veel soodsamaks muuta.

Toimetas Oto Tuul