Foto: Grandbrothers/Bigstockphoto.com

Olukorras, kus valitsus teeb koolidest laste massilise vaktsineerimise vahendid, on vanematel, kes ei ole nõus laskma oma lastesse eksperimentaalset mRNA Covid-19 vaktsiini süstida, mõistlik saata kooli vastavasisuline avaldus, toonitab SAPTK juhataja Varro Vooglaid.

Mõne päeva eest andis valitsus teada plaanist avada septembris koolides vaktsineerimispunktid, et võimalikult kiiresti saaks vaktsineeritud võimalikult paljud 12-aastased ja vanemad lapsed. Paljud lapsevanemad aga ei tea, et valitsus tõlgendab kehtivat õigust viisil, mille kohaselt on lubatud lastele koroonavaktsiin sisse süstida mitte ainult vanemate nõusolekuta, vaid ka vanemate teadmata. 

Niisugune seisukoht tuletatakse võlaõigusseaduse paragrahvist 766, mis ütleb, et alaealiste patsientide puhul kuulub tervishoiuteenuse osutamiseks nõusoleku andmise õigus patsiendi seaduslikule esindajale ehk laste puhul üldjuhul nende vanematele üksnes "niivõrd, kuivõrd patsient ei ole võimeline poolt- ja vastuväiteid vastutustundeliselt kaaluma." Lisaks on sätestatud, et "kui seadusliku esindaja otsus kahjustab ilmselt patsiendi huve, ei või tervishoiuteenuse osutaja seda järgida."

Sellest regulatsioonist on sotsiaalministeerium ja teised ametkonnad tuletanud järelduse, et kui alaealine isik arvatakse suuteliseks ise vaktsineerimise poolt- ja vastuväiteid vastutustundlikult kaaluma, siis võib talle vaktsiine manustada tema vanemate teadmata. Veelgi enam: valitsus tõlgendab kõnealust normi nii, et kui vanemad ei luba oma lastele koroonavaktsiine süstida, aga lapsed ise soovivad seda, siis võib ikkagi lapsed vaktsineerida, kui vanemate seisukoht arvatakse ilmselt laste huve kahjustavaks.

Kirjutasin sellest probleemist ca nädala aja eest Postimehes avaldatud pikemas artiklis, kus selgitasin muu hulgas, et niisugune kehtiva õiguse tõlgendus on vildakas ja rikub tõsiselt põhiseaduse paragrahvides 27 ja 26 sätestatud vanemlikke õigusi. Muu hulgas selgitasin:

"Kõige tõsisem probleem seonduvalt alaealistele Covid-19 vaktsiinide manustamisega seondub küsimusega sellest, kes kannab niisuguste otsuste eest vastutust. Kui vaktsineerimise järgselt ilmnevad lastel tervisekahjustused, jäävad sellega seonduvad raskused lapsi kasvatavate vanemate ja laste endi kanda. Seevastu need, kes langetasid otsuse manustada lastele vaktsiini ilma vanemate nõusoleku või isegi teadmiseta (arstid või muud meditsiinitöötajad) või kes mõjutasid lapsi sedasi otsustama (näiteks õpetajad või koolijuhid), ei vastuta reaalselt mitte kuidagi.

Niisugust olukorda ei saa pidada vastuvõetavaks. Kui avalik võim suunab võimalikult paljusid lapsi langetama vaktsineerimise kasuks otsust, mille tegeliku tähenduse terviklik mõistmine käib neile ilmselgelt üle jõu, siis peaks olemaelementaarne, et võetakse ka reaalne varaline vastutus juhul, kui vaktsineeritud lastel ilmnevad tervisekahjustused. Pidagem seejuures silmas, et Eestis puudub igasugune riiklik vastutus vaktsineerimisest tingitud kõrvaltoimete osas. Veelgi enam, kogemus näitab, et üldreeglina ei seostata ühtegi tekkinud tõsisemat kõrvaltoimet vaktsiiniga.

On kahetsusväärne, et ükski laste või lastevanemate esindusühing ei ole neid probleeme avalikus arutelus tõstatanud. Aga seda enam on vaja, et vanemad koonduksid ja seisaksid oma õiguste ja oma laste turvalisuse eest. Riiklik püüdlus manustada lastele massiliselt alles testimisjärgus ja eksperimentaalsel tehnoloogial baseeruvaid vaktsiine, mida lapsed reaalselt ei vaja ja millega kaasneda võivate kahjustuste eest ei vastuta sisuliselt mitte keegi – olgugi et vaktsiinitootjad teenivad kümnetesse või koguni sadadesse miljarditesse ulatuvaid kasumeid –, kujutab endast laste riiklikku ärakasutamist ja väärkohtlemist."

Samuti selgitasin, et tõsiasi, millest võimuesindajad ei kipu rääkima, on see, et Covid-19-st lähtuv oht alaealiste elule ja tervisele on äärmiselt väike. Lapsed põevad Covid-19-t tavaliselt kergelt ja suremus on peaaegu olematu (ca 1/100 000 IFR). Isegi veendunud vaktsineerimise pooldajana tuntud Irja Lutsar on öelnud, et lastele on gripp tõsisemaks ohuks kui Covid-19. Seetõttu võib statistilistele andmetele tuginedes väita, et lapsed reaalselt neid vaktsiine ei vaja. 

Reaalselt soovitakse lastele kõnealune vaktsiin sisse süstida mitte nende endi huvides, vaid sootuks muudest huvidest lähtuvalt. Eetiliseks on seda võimatu pidada. Samuti on seda võimatu ühitada Eesti suhtes siduva laste õiguste konventsiooni artiklis 3 sätestatud põhimõttega, mis ütleb, et "igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike […] täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid."

Aga siin tahan rõhutada kõnealuses artiklis käsitletust vaid üht praktilises plaanis eriti olulist aspekti. Nimelt seda, et kui vanemad tahavad vähendada võimalust, et kooliaasta alguses manustatakse nende lastele koolis vaktsiine ilma nende nõusolekuta, oleks mõistlik saata kooli juhtkonnale selgesõnaline avaldus, millega keelata oma laste vaktsineerimine ilma vanemate loata. 

Sellise avalduse esitamine küll ei välista võimalust, et lapsed arvatakse ikkagi piisavalt küpseks ise vaktsineerimise otsust langetama, aga vähemasti tuleb sellisel juhul vaktsineerimise läbiviijatel tegutseda teadmises, et vanemate selgesõnaliselt väljendatud seisukohta ignoreeritakse. See annab omakorda vanematele võimaluse hiljem kohtusse pöörduda.

Minu poolt sõnastatud lühike, aga konkreetne avalduse tekst, mida võib vabalt kasutada, on alljärgnev:

[Kooli nimi]

[Kuupäev]

AVALDUS

Annan teada, et keelan kategooriliselt oma lapse/laste [lisada lapse nimi/laste nimed] mistahes vormis suunamise või survestamise Covid-19 või muule vaktsineerimisele, samuti tema/nende vaktsineerimise ilma vanemate nõusolekuta. Toetudes põhiseaduse paragrahvides 27 ja 26 ning perekonnaseaduse paragrahvis 116 sätestatud vanemate õigusele ja kohustusele kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest, palun seda avaldust reservatsioonideta arvesse võtta nii õppetöös kui ka võimalike vaktsineerimiste läbiviimisel.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

[lapsevanema ees- ja perekonnanimi]

Kui kellegi lastele peaks koolis siiski koroonavaktsiini süstitama hoolimata vanemate selgesõnaliselt väljendatud keelust seda teha, siis palun sellest kindlasti teada anda. Luban, et sellisel juhul kaasame parima õigusabi, et nõuda täie rangusega jultunult vanemlikke õigusi rikkunud isikute vastutusele võtmist. Samuti avalikustame nende isikute nimed, kes sedasi vanemlikke õigusi rikkusid ja nõuame nende ametist kõrvaldamist.

Laste massiline Covid-19 vaktsineerimine kujutab endast kuritegevust. Mitte ülekantud, vaid sõna otseses mõttes.Sel…

Posted by Varro Vooglaid on Saturday, July 31, 2021

Olukorras, kus valitsus asub ka koolides vaktsineerima tuhandeid või kümneid tuhandeid lapsi ja noori, ei ole sobilik,…

Posted by Varro Vooglaid on Thursday, July 29, 2021