Balti riikide peaministrid naudivad klaasikest pärast Rail Balticu leppe allkirjastamist 31. jaanuaril 2017. Foto: Scanpix

Eesti Rooma Klubi tegi 11. aprillil avalduse, milles nõutakse Rail Balticu rajamise protsessi kohest peatamist.

Muuhulgas võib avaldusest lugeda:

“Rõhutame veelkord peamist:

  1. Praegune RB majandusliku tasuvuse hinnang on vajalik, kuid ebapiisav. See saab anda vastuse, millistel eeldustel osutub Rail Baltic kasumlikuks, kuid ei sisalda pädevat prognoosi nende eelduste realiseerumise kohta. Ebaselge on projekti rahastamine. On ülimalt tõenäoline, et Eestile toob see kaasa ülisuure rahalise koormuse aastakümneteks.
  2. RB planeerimisel ei ole järgitud riigile kohustuslikke Århusi konventsiooni nõudeid. Keskkonnamõjude hinnang on puudulik. Näiteks on analüüsimata mõju veerežiimile, mis kaasneb uue trassiga kümnete kilomeetrite laiuse ribana. Täielikult on käsitlemata ehitusmaavarade vajaduse hiigelsuure tõusu mõju kogu Eesti loodusele.
  3. Täiesti tegemata on tähtsaim – prognoos sotsiaalsete mõjude kohta nii trassi piirkonna elanikkonnale kui kogu Eesti rahvale. Seejuures nõuab hindamist ka sadade juurteta inimeste lisandumise tähendus ühiskonnale, kelle kodupaigad hävitatakse jäädavalt.
  4. Senise teadmise ja terve mõistuse põhjal on järeldus ühene – Rail Baltic kiirraudteena uuel trassil on projekti väga tõenäoline läbikukkumine ja avaliku raha raiskamine. Samas on võimalusi RB rajamiseks Eesti arengut toetavais variantides, kuid neid keeldub valitsus analüüsimast.

Eesti Rooma Klubi peab lubamatuks sellist voluntaristlikku riigivastutuse väärkasutust Eestile elutähtsate otsuste langetamisel. Eesti ja Euroopa Liidu kodanikena nõuame protsessi kohest peatamist, kuni on saadud selged ja ammendavad vastused, mis hajutaksid kahtluse avaliku raha kasutamisest ulatusliku sotsiaalmajandusliku ja keskkonnakahju tekitamiseks.”

Veel lisatakse:

“Märgime, et kui Riigikogu ratifitseerib ülal nimetatud kokkuleppe, kasutab Eesti Rooma Klubi Århusi konventsiooniga antud õigust pöörduda kohtusse sundimaks riiki täitma talle seadustega pandud kohustusi.”

Avaldusele on alla kirjutanud Eesti Rooma Klubi president ja endine peaminister Andres Tarand.

Eesti Rooma Klubi (ERK) on poliitikaväline mõtlejate ühendus, mis asutati 9. jaanuaril 2001 Tallinnas. Täna on ERK liikmeteks 61 väljapaistvat teadlast, ühiskonna-, kultuuri- ja majandustegelast.