Sotsist siseminister Andres Anvelti juhtimisel püütakse demagoogilistele argumentidele tuginedes samm-sammult koomale tõmmata seaduskuulekate kodanike õigust omada enesekaitseks relvi. Foto: Scanpix

Riigivõim Eestis tahab oluliselt karmistada nii esmase relvaloa taotlemise kui olemasoleva loa pikendamise tingimusi, kirjutades seadusesse nõude, et loa taotleja või pikendaja peab põhjendama, miks tal relva vaja on. Valitsus kiitis relvaseaduse muudatused justiitsministeeriumi kriitikast hoolimata heaks.

Eelnõu välistab relvaloa andmise inimesele, kelle suhtes esineb kahtlus, et ta on ohuks riigi julgeolekule. Kui sellisele inimesele on varasemalt väljastatud soetamis- või relvaluba, on politsei- ja piirivalveametil edaspidi õigus see peatada või kehtetuks tunnistada.

Eelnõu seletuskirjas viitas justiitsministeerium küll probleemile, et mõiste “piisav põhjendus” on liiga abstraktne ja tuleks välja jätta, ent sotside juhitud siseministeerium keeldus sellega arvestamast ning leidis, et kui isikule äraütlev vastus ei meeldi, võib ta alati kohtusse pöörduda (vt siseministeeriumi vastust justiitsministeeriumile lisatud tabelist).

Mitmete relvaekspertide hinnangul on kavandatavad seadusemuudatused tõsiselt problemaatilised, kitsendades otsitud ja demagoogilistele põhjendustele tuginedes oluliselt relva omamise õigust, mis peaks kuuluma igale seaduskuulekale kodanikule.

Eriliselt rõhutataksegi just seda, mida toonitas oma kriitikas ka justiitsministeerium: relvaloa andmisest või pikendamisest keeldumiseks jäetakse riigivõimule väga laiad volitused ning keeldumise alused selgelt määratlemata, mis omakorda toob kaasa olukorra, kus inimesed võivad jääda ilma relvaloata täiesti meelevaldsetel põhjustel.

Kavandatavad relvaseaduse muudatused kätkevad mitmeid tõsiseid probleeme